Положення про логопедичні пункти системи освіти


Міністерство освіти України

13.05.93 р.

№135

Про затвердження

Положення про логопедичні пункти системи освіти

З метою реалізації державної політики в галузі освіти, виконання Закону України "Про освіту" та розширення мережі логопедичних пунктів і посилення їх ролі у наданні спеціалізованої допомоги школам, дошкільним закладам наказую:

1- Затвердити схвалене колегією Міністерства освіти України (протокол № 8/6 від 17. 02. 93 р.) Положення про логопедичні пункти системи освіти (додається).

  1. Управлінням освіти Ради Міністрів Республіки Крим обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання вимог цього Положення.
  2. Даний наказ та Положення опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти України".
  3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника міністра О. Г. Мороза.

Міністр П. М. Таланчук

"Погоджено"

Заступник міністра охорони здоров´я України

В. М. Пономаренко

13.05.93 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛОГОПЕДИЧНІ ПУНКТИ СИСТЕМИ ОСВІТИ

1. Загальні положення

1.1. Логопедичні пункти при загальноосвітніх школах, дошкільних закладах організовуються для надання допомоги дітям з вадами мови.

Основним завданням логопедичних пунктів є усунення різних порушень усної і писемної мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків.

1.2. Логопедичні пункти відкриваються районними, міськими органами державного управління освітою в межах асигнувань, передбачених у бюджеті для цієї мети.

1.3. Орган державного управління освітою за кожним логопедичним пунктом закріплює дошкільні заклади і школи, загальна кількість підготовчих груп і початкових класів у яких має бути не менш як 20, у сільській місцевості - не менш як 4 школи і дошкільні заклади незалежно від кількості дітей.

Тривалість робочого тижня логопеда - 20 годин. Підготовка до занять, робота з документами проводиться у неробочий час.

2. Організація логопедичної роботи

2.1. На логопедичні пункти зараховують учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців підготовчих груп дитячих садків, що мають різні відхилення мовного розвитку, виявлені учителем-логопедом або лікарем районної поліклініки.

До логопедичних пунктів насамперед приймають дітей, мовні вади яких перешкоджають успішному навчанню.

Мова навчання на логопедичному пункті визначається відповідно до Закону України про мови.

Прийом учнів з вадами мови до логопедичних пунктів проводиться протягом усього навчального року в міру звільнення місць.

2.2. Обстеження учнів для зарахування їх до логопедичного пункту проводиться з 1 по 30 вересня і з 1 по 30 травня.

Логопед проводить облік дітей з вадами мови. Відомості про них подаються в орган державного управління освітою, у підпорядкуванні якого перебуває логопедичний пункт.

Логопеди обстежують направлених до логопедичного пункту дітей, які зараховуються у перші класи шкіл, а також дітей підготовчих груп дошкільних закладів конкретного району. З дітьми, які мають мовленнєві відхилення, логопеди проводять корекційні

заняття.

Відомості про дітей, зарахованих до логопедичного пункту, логопед занотовує у мовній картці.

2.3. Початок і закінчення навчального року встановлюється відповідно до Положення про середній навчально-виховний заклад України.

2.4. У логопедичному пункті одночасно працює 25-30 дітей. Заняття з ними, як правило, проводять у години, вільні від уроків.

Основна форма організації навчально-корекційної роботи - групові заняття. Наповнюваність груп — 4-5 чоловік.

2.5. У логопедичному пункті комплектують такі групи дітей: з вадами читання і письма, зумовленими порушеннями мовленнєвого розвитку, з відхиленнями фонетичного і лексико-граматичного розвитку (нерізко виражений загальний недорозвиток мови), із заїкуватістю, з вадами вимови окремих фонем, з дизартрією, алалією, ринолалією.

Якщо є можливість, до груп добирають дітей з однорідними порушеннями мови й однакового віку. Допускається комплектування груп учнів з різних класів.

2.6. Заняття з кожною групою дітей на логопедичному пункті проводять 3 рази на тиждень (через день) і відмічають у журналі обліку відвідування.

Тривалість логопедичних занять для кожної групи - одна академічна година (45 хвилин).

З учнями, у яких наявні дизартрія, ринолалія або інші мовні дефекти, спричинені порушенням будови артикуляційного апарату, проводять індивідуальні заняття 2-3 рази на тиждень по 15-20 хвилин з кожною дитиною.

2.7. Навчальний матеріал (слова, тексти, малюнки тощо), що використовується для виправлення мовлення, має відповідати навчально-корекційним завданням, вікові й рівню загальноосвітньої підготовки дітей.

2.8. Результати логопедичних занять відмічають у мовній картці дитини і доводять до відома класного керівника, вихователя, адміністрації школи чи дошкільного закладу та батьків.

2.9. У разі потреби дітей з вадами мови логопед направляє до районної поліклініки для обстеження лікарями-спеціалістами (невропатологом, психоневрологом, отоларингологом та ін.). Висновки лікарів-спеціалістів зберігаються на логопедичному пункті.

2.10. Відповідальність за обов´язкове відвідування учнями логопедичних занять, а також за дотримання розкладу занять покладається на вчителя-логопеда, класного керівника та адміністрацію школи, де навчаються ці учні.

2.11. Випуск дітей із логопедичного пункту проводиться впродовж усього навчального року після усунення в них дефектів мови.

3. Учитель-логопед

3.1. Учителями-логопедами призначають осіб, які мають вищу дефектологічну освіту.

3.2. Учителі-логопеди призначаються І звільняються в порядку, встановленому для вчителів загальноосвітніх шкіл.

3.3. Праця вчителів-логопедів, які працюють у логопедичних пунктах, оплачується в установленому порядку відповідно до чинного законодавства.

3.4. Учитель-логопед веде заняття з дітьми щодо виправлення дефектів усного і писемного мовлення, сприяє подоланню зумовленої ними неуспішності з рідної мови; здійснює систематичний зв´язок із заступниками директорів шкіл з навчальної роботи і класними керівниками учнів, що відвідують логопедичний пункт, відвідує уроки у роботі з учнями, які мають вади мовлення; складає щорічний звіт про роботу і подає його у районний (міський) орган державного управління освітою; бере участь у засіданнях методичних об´єднань учителів-логопедів; інформує педагогічні ради прикріплених шкіл про завдання, зміст, наслідки роботи логопедичного пункту; здійснює зв´язок з дошкільними закладами, школами для дітей з важкими порушеннями мовлення, логопедами та лікарями-спеціалістами дитячих поліклінік; веде пропаганду логопедичних знань серед батьків; періодично виступає на батьківських зборах з доповідями про завдання і специфіку логопедичної роботи щодо підвищення успішності учнів; надає батькам консультації, які занотовуються у журналі обліку консультацій.

3.5. Учитель-логопед зобов´язаний систематично підвищувати свою кваліфікацію. Логопед проходить перепідготовку та атестацію у порядку, передбаченому для вчителів-дефектологів.

3.6. Для учителів-логопедів логопедичних пунктів діючим законодавством передбачено всі пільги і переваги, тривалість чергової відпустки і порядок пенсійного забезпечення, встановлені для учителів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку.

4. Керівництво і контроль за логопедичною роботою

4.1. Безпосереднє керівництво і контроль за логопедичною роботою учителів-логопедів здійснюють органи державного управління освітою, у підпорядкуванні яких перебувають логопедичні пункти.

4.2. У разі наявності в районі, місті, області кількох логопедичних пунктів при дитячих садках, загальноосвітніх школах, інших закладах для дітей з вадами мовлення створюються методичні об´єднання учителів-логопедів.

Керівництво методичним об´єднанням учителів-логопедів покладається на одного з найдосвідченіших учителів-логопедів або методистів інституту удосконалення вчителів, якого призначає орган державного управління освітою.

5. Приміщення, обладнання і фінансування логопедичного пункту

5.1. Логопедичний пункт може розташовуватися у приміщенні дитячого садка, однієї із загальноосвітніх шкіл або у приміщенні методичного кабінету районного (міського) органу державного управління освітою.

5.2. Логопедичний пункт, розміщений у школі, вважається класом-комплектом при встановленні штатів школи тільки стосовно кількості ставок робітничого і обслуговуючого персоналу.

5.3. Для логопедичного пункту виділяється кабінет площею не менше 20 м2, який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Логопедичний пункт забезпечується спеціальним обладнанням.

На районні (міські) органи державного управління освітою покладається відповідальність за обладнання логопедичного пункту, санітарне утримання і ремонт приміщення. Логопедичний пункт фінансується відділом освіти, у віданні якого він перебуває.

З прийняттям цього Положення вважати таким, що не застосовується "Положення про логопедичні пункти при загальноосвітніх школах", затверджене Міністерством освіти СРСР 09. 04. 1976 року.

загрузка...
 

Вгору