Перспективний план подолання дисорфографії


 

ЕТАПИ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

ЗМІСТ РОБОТИ ПО ПОДОЛАННЮ ПОРУШЕННЯ ЗВУКОВИМОВИ

ІГРИ І ВПРАВИ

Перший (діагностичний) етап

Аналіз письмових робіт, процесу читання, стан звуковимови, мовного аналізу і синтезу, уявлень; фонемного сприйняття (диференціація фонем); перевіряється стан лексико-граматичного оформлення мови, стан зв´язного мовлення; виявляються індивідуальні особливості таких психічних процесів, як мислення, увага, пам´ять

1. Проведення фронтальних диктантів за допомогою вчителів української мови; перевірка, аналіз помилок.

2. Повторна письмова робота з групою дітей, що допустили специфічні помилки в диктантах, що включає списування і диктант складів, слів, речень і текстів; розповідь-твір за опорними словами, серією сюжетних картинок.

3. Обстеження стану лексико-граматичної сторони мови з використанням групової тестової методики (письмово).

4. Обстеження зв´язної мови: проводиться індивідуально з кожним учнем у формі бесіди.

5. Аналіз результатів обстеження. Комплектування груп.

 

Другий (підготовчий) етап

Уточнюються створені в процесі навчання в початковій школі прості передумови оволодіння орфографією (зоровий гнозис, мнезис, оптико-просторові уявлення); проводиться робота по розвитку таких розумових операцій, як аналіз, синтез, порівняння, зіставлення. Виконується робота по розвитку властивостей уваги, пам´яті; проводяться заходи щодо корекції почерку (з можливим використанням адаптованих для даного віку вправ, направлених на розвиток дрібної ручної моторики).

1. Розвиток загальної і дрібної моторики рук.

2. Розвиток і уточнення просторово-часових уявлень.

3. Розвиток уваги: важливо для знаходження «помилконебезпечних» місць в слові, власних помилок (коректурні проби).

4. Розвиток пам´яті. Запам´ятовування за допомогою асоціативних рядів, емоційній близькості що запам´ятовується, за допомогою графічного зашифровування об´єкту запам´ятовування.

5. Розвиток мислення.

Формування мілкої моторики і графічних навиків (графічні диктанти)

«Складання фігур із розрізнених деталей» (розрізні картинки)

Гра "Приєднай слово"

Гра «Закінчи речення», «Відповідай на питання»

Геометричний конструктор.

Гра «Що спочатку, що потім?»

Гра «Допоможи Незнайкові» «Виправи помилки Незнайка»

Гра «Встав пропущене слово»

Завдання «Шифрувальник».

Гра "Знаєш алфавіт-вгадаєш слово".

Розвиток слухової уваги і

фонемного сприйняття, зорового сприйняття

"Різнокольорові букви"

Вправи, направлені на збільшення об´єму уваги.

Гра «Гудзик»

Третій (корекційний) етап

Подолання дисорфографічних порушень. Робота проводиться по напрямках, відповідних основним видам помилок, і реалізується на фонетичному, лексичному і синтаксичному рівнях.

1. Алфавіт. Голосні і приголосні букви і звуки. Заголовна буква на початку речення і у власних назвах.

2. Робота над наголосом. Споріднені і однокорінні слова. Ненаголошена голосна.

3. Словарні слова. Невимовні приголосні. Дзвінкі і глухі приголосні в кінці слова і в словах із збігом приголосних. Правила перенесення.

4. Голосні після шиплячих. М´який знак.

5. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Багатозначні слова. Стійкі словосполучення. Обороти фразеологізмів.

6. Словозміна і словотворення. Будова слова: корінь, суфікс, приставка, закінчення, основа.

7. Частини мови. Іменник. М´який знак після шиплячих.

8. Дієслово. Початкова форма дієслова.

9. Диференціація прикметників і дієприкметників.

10. Диференціація приставок і прийменників.

11. Робота над просодичним компонентом мови. Інтонація. Темп. Ритм. Логічний наголос. Фонетична ритміка. Логоритміка.

12. Дієприкметник і дієприслівник. Дієприслівниковий зворот.

13. Діалог. Монолог. Розповідь. Переказ.

Гра "Хитрий фотоапарат"

Розвиток сприйняття і орієнтування в просторі.

Відпрацювання понять «правий» і «лівий».

Гра «Водії»

Вправи на усвідомлене сприйняття «Пожвавлення»

Гра "М’ячик-погоджувач"

Гра "Загальний твір"

Гра "Хто більше придумає"

Вправа «Уявні образи і емоції»

Вправи, направлені на тренування перемикання уваги.

Вправа «Червоно-чорні пари»

Вправа «Складання узорів з геометричних фігур»

Вправа «Складання фігури з розрізних деталей»

Вправа «Лабіринти»

"Зайва буква"

Четвертий (оцінний) етап

Оцінення ефективності корекційної роботи; проводиться повторна перевірка навиків письма, аналізуються різні види письмових робіт дітей.

Оцінка здійснюється у вигляді контрольної роботи, що включає: диктант з граматичним завданням; тестове завдання, по якому оцінюється засвоєння учбової термінології і стан лексико-граматичної сторони мови; переказу твору для оцінки стану мовної уваги і пам´яті; усний опит, що дозволяє оцінити рівень розвитку зв´язної мови і наявності в ній аграматизмів.

 
 

Вгору