Планы по подоланню сигматизма(свистячі, шиплячі), ротацизма та ламбдацизма


 

Етапи та зміст роботи з корекції фонетичних порушень мови.

Зміст роботи з корекції

фонетичної системи

мови.

Використання

лексичного,

граматичного,

матеріалу на заняттях.

Приблизна

кількість

годин

 

Примітка

Свистячі звуки

 

1.

 

 

 

 

Підготовчий етап.

Обстеження мови, стійкості уваги, працездатності, спостережливості,ставлення до свого дефекту. Знайомствоз назвами частин артикуляційного апарату. Підготовчі артикуляційнівправи для формування свистячих звуків.

Розвиток слухової уваги нанемовних звуках. Уточнення понять "речення", "слово".

Виділення першого голосногозвука в словах. Розвиток навичок звуко - буквеногоаналізу складів типу уа, ау.

 

3-5

 

 

 

 

За необхідністювключати ігри нарозвитокфізичного імовного дихання, дрібних рухіврук, зорово -просторових уявлень, пам´яті уваги, логічного мислення

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

Формування навичок правильної вимови звука с

 

 

Формування поняння місця звука в слові. Виділенняпершого і останньогоприголосних звуків у слові; вміння чути звук "с" на початку і в кінці слова, розвиток навичок звуко - буквеного аналізу слів типу ум, му, мак.

Збагачення словникового запасу із звуком "с"здійснюватиметься накожному занятті.

2-4

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Закріплення правильної артикуляціїзвука "с" і його автоматизація:

а) у прямому складі на початку слова;

б) у прямому складі в середині слова;

в) закритому складі;

г) сполучені з приголосними;

д) іграх, віршах, переказах, читанні,спонтанній мові.

Виділення приголосногозвука, який добревимовляється в середині слова.

Виділення звука "с" у словахна слух.

Розвиток навичок звуко - буквеного аналізу слів утакій послідовності ма-ки, пісок, сум-ка, сто-ли.

Теми "Посуд", "Сад".

Словотворення,зменшувальні уфікси

іменників.

Розвиток зв´язної мови.

Узгодження іменників зприкметниками.

Споріднені слова.

5-7

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Формування звука "с´ " і йогоавтоматизація (аналогічно до звуку "с")

Учити слухати звук "с´ " середзвуків, складів, визначати його місце в них.

Формування понять твердості і м´якості звуків.

Наказова форма дієслова,відмінювання іменників за відмінками. Співзвучні слова.

2-4

 

 

5.

Диференціація артикуляції звуків "с´ " і "с".

Диференціювати на слух звуки "с" і "с´ " (твердість, м´якість)

Тварини та їх малята.

2-3

 

6.

 

 

Формування правильної вимови "з" ійого автоматизація (аналогічно до звуку"с")

Формування понять глухості,дзвінкості звуків. Учитислухати звук "з" серед інших звуків, складів у словах. Визначити місце звуку "з" в словах. Дальше закріплення навичок звуко - буквеного аналізу слів. Наголос.

Утворення множиніменників. Закріпленнянавичок побудови речень.

2-4

 

 

 

7.

 

 

Формування правильної вимови "з" і

його автоматизація (аналогічно до звуку

"с")

Закріплення навичок звуко -

буквеного аналізу слів. Учити

слухати звук "з" серед інших звуків, складів у словах. Закріплення понять твердості і м´якості звука. Наголос.

Способи позначенням´якості приголосних звуківна письмі. Антоніми.

1-3

 

 

 

8.

 

Диференціація артикуляції звуків "з" -"з´ ".

Диференціація твердості ім´якості приголосних звуків. Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу слів.

Закріплення способівпозначення м´якості приголосних на письмі.

1-3

 

 

9.

 

Диференціація артикуляції звуків "с" -"з".

Диференціація понятьдзвінкості і глухості приголосних звуків. Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу слів у реченні. Наголос.

Слова - пароніми.

Прийменники.

2-4

 

 

10.

 

Диференціація артикуляції звуків "с" -

"з´ ".

Закріплення понять твердості і

м´якості приголосних звуків, їх дзвінкості і глухості.

Словотворення: Складні

слова. Закріплення способів позначення м´якості приголосних звуків на письмі.

1-3

 

 

11.

 

Формування правильної вимови звука

"дз" і його автоматизація:

а) у закритих складах;

б) прямих складах;

в) іграх, віршах, переказах

Учити слухати звуки "дз"

серед звуків, складів у словах, визначити його місце в них. Дальше закріплення звуко - буквеного аналізу слів.

Закріплення навичокпобудови речення

1-3

 

 

12.

 

 

Формування правильної вимови звука"дз" і його автоматизація (аналогічно дозвука з´)

Закріплення навичок звуко -буквеного аналізу слів.

Учити слухати звук "дз" серед інших звуків, складів, у словах. Закріплення понять твердості і м´якості звука.

Способи позначенням´якості приголосних звуківна письмі. Спорідненні слова. Пароніми.

1-3

 

 

 

13.

 

Диференціація артикуляції звуків "дз" -"дз´ ".

Закріплення понять твердості ім´якості приголосних звуків.

Закріплення способівпозначення м´якості приголосних звуків на письмі.

1-3

 

 

14.

Диференціація артикуляції звуків "з" -"ДЗ"

Диференціювати ці звуки у складах, словах. Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу слів, речень.

 

2-3

 

15.

 

 

Формування правильної артикуляції

звука "ц" і його автоматизація:

а) у закритому складі;

б) у прямому складі;

в) в іграх, віршах, переказах.

Учити чути звук "ц" середінших звуків, складів, условах. Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу слів, речень.

Однина і множина дієслів.

Відмінювання дієслів.

Споріднені слова.

3-5

 

 

 

16.

 

Диференціація артикуляції звуків "с" -"ц"

Диференціювати на слух цізвуки в складах, словах. Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу слів.

Словотворення іменників відіменників.

3-5

 

 

17.

Диференціація артикуляції звуків "ц" -"з"

Диференціювати на слух ці звуки в складах, словах. Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу слів.

 

2-3

 

Шиплячі звуки ш, ж, дж, дз, ч, щ

1.

 

 

 

 

Підготовчий період. Обстеження всіхсторін мови дітей, стійкості уваги,працездатності, спостережливості,ставлення до свого дефекту.

Знайомство з назвами частинартикуляційного апарату. Підготовчіартикуляційні вправи для формуванняшиплячих звуків.

Розвиток слухової уваги нанемовних звуках. Уточненняпонять "речення", "слово","звук".

Виділення першого голосногозвука в словах, розвитокнавичок звуко - буквеногоскладів типу уа, ау.

 

3-5

 

 

 

 

 

За необхідністювключати ігри нарозвитокфізичного імовного дихання,дрібних рухіврук, зорово-просторовихуявлень, пам´ятіуваги, логічногомислення.

Вироблення навичоксамоконтролю.

2.

 

 

 

Формування правильної вимови звука"ш".

 

 

Виділення в слові першогоголосного звуків, які добревимовляються. Вчити чутизвук "ш" серед інших звуків, складів, на початку і в кінці слова.

Розвиток навичок звуко - буквеного аналізу складів типу уш, шу, Формування поняття "Місце звука в слові"

Збагачення словниковогозапасу словами зі звуком"ш" проводиться на кожномузанятті.

2-3

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Закріплення правильної артикуляціїзвука "ш" і його автоматизація:

а) у прямому складі на початку слова;

б) у прямому складі в середині слова;

в) закритому складі;

г) сполучені з приголосними;

д) іграх, віршах, переказах, читанні,
спонтанній мові.

Визначення на слух наявностізвука "ш" в середині.

Визначення його місця всловах. Розвиток навичокзвуко - буквеного аналізускладів типу мак, маки, кішка, мішок, школа. Визначення послідовності звуків у школі: який по-порядку, за яким звуком стоїть. Наголос.

Утворення множиниіменників. Узгодженнякількісних числівників з

іменниками. Відмінюваннядієслів. Розвиток зв´язногомовлення.

5-7

 

 

 

 

 

 

4.

 

Формування правильної вимови звука"ж´ "

Дати поняття дзвінкості звука.

Визначення наявності звука "ж" у словах, його місця в них.

Збагачення словниковогозапасу слова ми із звуком"ж"

1-2

 

 

5.

 

 

Закріплення правильної артикуляціїзвука "ж" і його автоматизація.

(аналогічно до звука "ш")

Закріплення навичок звуко -

буквеного аналізу слів: Поділслів на склади; визначення послідовності звуків у слові, який по-порядку, за яким або перед яким звуком стоїть звук

"ж".

Родовий відмінок іменників,відмінювання дієслів.

Споріднені слова. Багатозначність слів. Визначення роду іменників. Узагальнюючі слова.

4-6

 

 

 

6.

Диференціація артикуляції звуків "ш" -"ж".

Диференціювати ці звуки на слух серед інших звуків, складів у словах. Диференціація понять дзвінкості і глухості звуків.

Розвиток зв´язного мовлення

2-4

 

7.

Диференціація артикуляції звуків "с" -

Диференціювати ці звуки на слух серед інших звуків, складів у словах. Диференціація понять "свистячі" і "шиплячі" звуки. Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу.

Розвиток зв´язного мовлення

4-6

 

8.

Диференціація артикуляції звуків "з" -"ж".

Диференціювати ці звуки на слух серед інших звуків, складів у словах. Закріплення понять дзвінкості, глухості свистячих і шиплячих звуків.

Розвиток зв´язного мовлення

4-6

 

9.

 

 

 

 

Формування правильної артикуляціїзвука "дж", закріплення правильноїартикуляції і його автоматизації:

а) у прямому складі на початку слова;

б) у прямому складі всередині слова;

в) в сполученні з приголосними;

г) в іграх, віршах, переказах, спонтанній
мові.

Учити чути цей звук середінших звуків, складів, условах. Визначити його місцев словах. Закріплення навичокзвуко – буквеного аналізу слів.

Збагачення словниковогозапасу словами із звуком"дж", Означення.

Визначення роду іменників,розвиток зв´язного мовлення.

2-4

 

 

 

 

 

10.

Диференціація звуків "дж" - "дз´ "

Диференціація звуків на слух серед інших звуків, вкладів, слів.

Розвиток зв´язного мовлення

2-4

 

11.

Формування правильної артикуляції звука "ч", закріплення правильної артикуляції і його автоматизації:

а) у закритому складі;

б) у прямому складі;

в) в іграх, віршах, переказах, спонтанній
мові.

Учити чути звук "ч" серед інших звуків, складів, у словах. Визначити його місце в словах. Закріплення навичок звуко – буквеного аналізу. Наголос.

Збагачення словникового запасу словами із звуком "ч". Словотворення (зменшувальні суфікси іменників).

5-7

 

12.

Диференціація артикуляції звуків "с" -

Диференціювати ці звуки на слух. Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу.

Відмінювання дієслів

1-3

 

13.

Диференціація артикуляції звуків "ч" -"ц".

Диференціювати ці звуки на слух.

Розвиток зв´язного мовлення

2-4

 

14.

Диференціація артикуляції звуків "ч" -"ДЖ".

Диференціювати ці звуки на слух.

Розвиток зв´язного мовлення

1-2

 

15.

Формування правильної вимови звука "щ", закріплення артикуляції цього звука і його автоматизація:

а) у закритому складі;

б) у прямому складі;

в) в іграх, віршах, переказах, спонтанній
мові.

Учити чути звук серед інших звуків, складів, у словах. Визначити його місце в словах. Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу.

Збагачення словникового запасу словами із звуком "ш", означеннями, узагальненнями. Визначення роду іменників. Розвиток зв´язного мовлення

2-4

 

16.

Диференціація артикуляції звуків "ч" -"ш".

Диференціювати на слух ці звуки. Визначити їх місце у словах. Наголос.

Словотворення, зменшувальні суфікси іменників. Розвиток зв´язного мовлення.

2-4

 

17.

Диференціація артикуляції звуків "ш" -"щ".

Диференціювати ці звуки на слух. Визначити їх місце у словах.

Відмінювання дієслів. Розвиток зв´язного мовлення.

1-3

 

18.

Диференціація артикуляції звуків "ц" -"ч" - "ш".

Диференціювати ці звуки на слух. Визначити їх місце у словах.

Розвиток зв´язного мовлення.

1-3

 

19.

Диференціація артикуляції звуків "ш" -"с".

Диференціювати ці звуки на слух. Визначити їх місце у словах.

Розвиток зв´язного мовлення.

2-3

 

 

 

п/п

Етапи і зміст роботи по корекції

фонетичних порушень мови

Зміст роботи по корекції фонетичної

системи мови.

Виконання лексичного

і граматичного матеріалу на заняттях (в практичному плані)

Прим.

час (години)

Звук "л"

1.

Підготовчий етап. Обстеження всіх сторін мови дітей, стійкості уваги, працездатності, спостережливості, відношення до свого дефекту. Знайомство з назвами частин артикуляційного апарату. Підготовчі артикуляційні вправи до виховання звука "л".

Розвиток слухової уваги на немовних звуках. Уточнення понять "речення", "слово", "звук". Виділення першого голосного звука в словах. Розвиток навичок звуко - буквеного аналізу складів типу: (уа), (ау)

 

3-5

2.

Виховання правильної вимови звука "л".

Формування поняття місця звука в слові. Виділення першого і останнього добре вимовлюванного приголосного звука в слові. Вчити чути звук "л" на початку і в кінці слова серед інших звуків, складів.

Розвиток навичок звуко - буквеного аналізу слів типу: ум, му.

Збагачення словникового запасу словами зі звуком "л", буде здійснюватись на кожному занятті.

2-4

3.

 

 

 

Закріплення правильної артикуляції звука

"л"

а) в прямому складі на початку слова.

б) в прямому складі в середині слова.

в) в закритому складі.

г) в сполученнях з приголосними.

д) в іграх віршах, читанні, спонтанній мові.

Виділення чіткого звука л в середині слова. Визначення наявності звука "л" в серединіслова. Визначення місця звука "л" в слові.

Розвиток навичок звуко - буквеного аналізу втакій послідовності:

лак пе-нал

ла-ки слон.

лап-ша сло-ни

Визначення послідовності звуків в слові: який по порядку, за якими або перед яким звуком стоїть. Наголос

Утворення множин іменників. Утворення новихслів шляхом нарощенняскладів. Розвиток зв´язногомовлення.

7-9

 

 

 

4.

Виховання правильної вимови звука"ль"

Вчити слухати звук "ль" серед інших звуків, складів в словах. Формування понять твердості, м´якості звуків на письмі.

Узагальнення словотворення (прикметників від іменників). Множина іменників родового відманку іменників.

5-7

5.

Закріплення правильної артикуляції звука "ль" і автоматизація його (аналогічно звуку л )

Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу. Ділення слів на склади, визначення порядку звуків.

Розвиток зв´язної мови.

2-3

6.

Диференціація артикуляції звуків "л"-"ль"

Диференціація на слух цих звуків серед інших звуків, складів, слів. Закріплення понять тведий, м´який звук.

Слова - пароніми. Узгодження в роді іменників з дієсловами минулого часу. Антоніми. Розвиток зв´язного мовлення.

2-3

7.

Диференціація артикуляції звуків "л - в"

Диференціація на слух цих звуків серед інших звуків, складів, слів. Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу.

Слова - пароніми. Розвиток зв´язного мовлення.

 

Звук «р»

8.

Підготовчий етап.

Обстеження всіх сторін мови дітей,стійкості уваги, працездатності,спостережливості, відношення до свогодефекту. Знайомство з назвами частинартикуляційного апарату.

Підготовчі артикуляційні вправи довиховання звука"р".

Розвиток слухової уваги на немовних звуках. Уточнення понять "речення", "слово", "звук". Виділення першого голосного звука в словах. Розвиток навичок звуко - буквеного аналізу складів типу: (уа), (ау)

 

3-5

9.

Виховання правильної вимови звука "р".

Формування поняття місця звука в слові. Виділення першого і останнього добре вимовлюванного приголосного звука в слові. Вчити чути звук "р" серед інших звуків на початку і в кінці слова.

Розвиток навичок звуко - буквеного аналізу слів типу: ми, мак, рік.

Збагачення словникового запасу словами зі звуком "р". Словосполучення: зменшувальні суфікси іменників. Утворення множини іменників. Узгодження прикметників з іменниками.

4-6

10.

 

 

 

 

Закріплення правильної артикуляції звука"Р"

а) в прямому складі на початку слова.

б) в прямому складі в середині слова.

в) в закритому складі.

г) в сполученнях з приголосними.

д) в іграх віршах, переказах, спонтанніймові.

Виділення добре вимовлюваного звука всередині слова. Визначення на слух наявностізвука "р" в середині слова. Визначення місцязвука "р" в слові. Розвиток навичок звуко -буквеного аналізу в такій послідовності:

ра-ки ру-кав

рам-ка кран (крани)

Визначення послідовності звуків в слові: який по порядку, за якими або перед яким звуком стоїть. Наголос

Споріднені сллова. Утворення1 особи однини дієслів. Живі інеживі предмети. Теми:"Птахи", "Тварини".

Утворення конкретно-просторових значень.

Поширення речень:

Словоутворення, дієслівніпрефікси. Розвиток мови Теми:"Професії", "Транспорт"

9-11

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

Виховання правильної вимови звука"рь"Заріплення правильної артикуляції звука"рь" і його автоматизація.(аналогічно звуку "р")

Вчити слухати цей звук серед інших звуків,складів в словах. Формування понятьтвердості, м´якості звуків.

Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу. Наголос.

Теми: "Овочі", "Хто де живе".

Узгодження іменників зприкметниками З.в. і Р.в.іменн. Спорідненні слова.

Познач, множини іменників.

Визначення роду іменників.

Багатозначність слів.

 

12.

Диференціація артикуляції звуків "р"-"рь"

Диференціація на слух цих звуків серед інших звуків, складів, у словах. Закріплення поняття тведості, м´якості звуків.

Розвиток зв´язної мови

1-3

13.

Диференціація артикуляції звуків "р" -"л"

Диференціювання на слух цих звуків серед інших звуків, складів, у словах. Закріплення навичок звуко - буквеного аналізу.

Тема: "Хто як рухається".

Здрібнілі суфікси іменників.

Антоніми. Утворення дієслівминулого часу, наказ, способу.

Утворення склад, прикмети.

Розвиток зв´язного мовлення.

3-5

14.

Диференціація артикуляції звуків "рь"-"ль"

Диференціація на слух звуків, (аналогічно попереднім)

Антоніми.

1-3

 

 

Вгору