Формування навичок зв’язного висловлювання у дітей дошкільного віку з інтелектуальною недостатністю

Купчина Р. Ю.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 10 (197), Ч. ІІ, 2010


Проблема розвитку зв’язного мовлення є дуже актуальною. Несформованність чи недорозвиток зв’язного мовлення відмічається у всіх дітей з інтелектуальною недостатністю та має негативний вплив на розвиток, навчання, соціалізацію дитини.

Ефективність процесу формування зв’язного мовлення залежить від своєчасного його початку і ефективності обраного методу корекційного впливу з урахуванням виявлених порушень і особливостей данної групи дітей. Своєчасна цілеспрямована робота по формуванню навичок зв’язного мовлення сприятиме розвитку розумової діяльності, засвоєнню навчальної програми, покращенню соціальної адаптації.

Дослідженням проблеми формування зв’ язної мови у дітей з інтелектуальною недостатністю займались Т. Б. Філічева, Н. С. Жукова,

В. А. Ястрєбова, Т. В. Туманова, О. М. Мастюкова та багато інших. В роботах цих авторів вказано, що становлення зв’язного мовлення у розумово відсталих дітей здійснюється дуже повільно і характеризується якістними особливостями.

Дослідженнями А. Н. Гвоздєва, Н. І. Жинкіна, Р. Є. Левіної було встановлено, що у дітей з нормальним рівнем інтелекта в дошкільному віці формуються фонематичні, морфологічні і синтаксичні узагальнення. В процесі засвоєння мови нормально розвинута дитина запом’ятає не тільки слово, але й окремі морфеми: корені, префікси, суфікси, закінчення - і вже в 2-3 роки на практичному рівні починає використовувати правила словостворювання. Багаточисленні приклади словотворчості дітей, які приводять різні дослідники, говорять про винекнення здатності до словостворення і морфологічного узагальнення.

Процес мовного розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю проходить по іншому. У аномальної дитини дошкільного віку не виникає подібних узагальнень. Розумово відсталі діти засвоюють за подражанням окремі слова, назви предметів, назви частин дій, що повторюються. Через порушення коркового аналізу і синтезу в межах слухового та моводвигального аналізаторів, вони з трудом оволодівають вимовною стороною мовлення.

Мова розумово відсталих дітей монотонна, маловиразна, голос слабкий. Порушена координація рухів дихального і артикуляційного апарату. Мова цих дітей малозрозуміла, аграматична і недостатньо фонетично оформлена. Найбільш виразним показником є відставання експресивної мови від імпресивної. Знижена вербальна пам’ять, страждає продуктивність запом’ятовування(Г. А. Каше, Л. Ф. Спірова, М. К. Шеремет). Діти з розумовими розладами значно відстають в розвитку словесно-логічного мислення, насилу оволодівають аналізом і синтезом, порівнянням і узагальненням(Б. М. Грішпун, Р. Є. Левіна, Є. М. Мастюкова, Г. В. Чіркіна, Є. А. Стребєльова та інші).

Дефекти вимови, лексики, граматичного строю, невміння зв’язно висловлюватися значно ускладнюють процеси виховання та навчання таких дітей.

Дослідження за проблемою формування навичок зв’язного вислову у дітей з інтелектуальною недостатністю проводилося на базі Луганського виховного комплексу № 135. В дослідженні брали участь 10 дітей (4 дівчинки та 6 хлопчиків) віком від 4 до 5 років. У дітей експерементальної групи спостерігалось стійке зниження пізнавальної діяльності, системний недорозвиток мови, порушення інтелекту.

Задачею нашого дослідження було уточнення уявлень про особливості стану зв’язної мови у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю та розробка додаткових рекомендацій о формуванню навичок зв’язного вислову.

Перед процедурою дослідження нами була вивчена документація на кожну дитину, проведене спостерігання за роботою дітей на логопедичних та загальновиховних заняттях, за допомогою яких було отримано інформацію про цих дітей (їх індивідуальні можливості, здібності і інтереси, а також визначити особливості особистісно - вольової сфери та поведінки).

В дослідженні ми використовували рекомендації Л. Б. Баряєвої і І. Н. Лебідівої.

Враховуючи несформованність процесів розвитку зв’язного мовлення розумово відсталих дітей дошкільників для діагностики і проведення дослідження нами використовувався ілюстративний матеріал.

Обстеження проводилося індивідуально. Іноді нами залучувалось декілька дітей для діалогової взємодії. В процесі виконання дітьми завдання по розповіданню за картиною, їх предметно - практичної діяльності, нами була передбачена допомога. В процесі ослідження нами була створена атмосфера, в якій навіть складне завдання сприймалося дітьми охоче. Оскільки основним завданням обстеження було з’ясувати, яким чином, на якому рівні діти з розумовою відсталістю взаємодіють з запропонованим мовним,ілюстративним матеріалом.

Під час проведення дослідження, нами було з’ясовано, що діти з інтелектуальними розладами дошкільного віку з трудом оволодівають навичками зв’язного мовлення, а ілюстративний матеріал є бесперечним помічником в їх формуванні. Має позитивний вплив на розвиток пізнавальної діяльності та розвиток мовлення взагалі.

Література

1. Баряева Л.Б. Розвиток зв’ язного мовлення дошкільників з інтелектуальною недостатністю: моделі навчання / Л. Б. Баряєва, І. Н. Лебідіва. - СПб., 2005.

2. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения етской речи / А. Н. Гвоздев. - М. : Педагогика, 1961.

3. Ефименкова Л. Н Формирование связной речи у детей-олигофренов / Л. Н. Ефименкова, И. Н. Саговникова. - М. : Педагогіка, 1970.

4. Жинкин Н. И. Механизмы речи / Н. И. Жинкин. - М. : Просвещение, 1985.

5. Курицина А. М. Формирование связной речи / А. М. Курицина // Дефектология. - 1998.

6. Лалаева Р. И. Формирование операций порождения связных виссказываний у умственно отсталых детей. Принципы и методы логопедической работы / Р. И. Лалаева. - Ленінград, 1984.

7. Левина Р. Е. Основы теории и практики логопеди / Р. Е. Левина. - М., 1978.

8. Лурия А. Р. Умственно отсталый ребёнок / А. Р. Лурия. - М., 1960.

9. Филичева Т. Б. Дети с общим недоразвитием речи Т. Б. Филичева, Т. Б. Туманова. - М. : Владос, 2000.

10. Филичева Т. Б. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Т. Б. Филичева, Е. Н. Мастюкова, Н. С. Жукова. - М. : Просвещение, 1990.

11. Ястребова А. В. Преодоление ОНР у детей / А. В. Ястребова. - МАФКТИ, 1999.

загрузка...
 

Вгору