Методика підготовки підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно- комунікаційних технологій за умов корекційно-реабілітаційного простору

Дітковська Л. А.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (225), Ч. ІІ, 2011


Успішній людині для життя в інформаційному суспільстві необхідні знання інформаційних технологій та уміння працювати з комп’ютерною технікою. З метою реабілітації, соціалізації та інтеграції інвалідів у суспільство доцільно сформувати їх готовність до використання ІКТ у всіх сферах життєдіяльності. Аналіз психолого- педагогічної літератури засвідчив, що тема підготовки осіб із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій малодосліджена. Тому постає завдання створення методики підготовки молоді з ДЦП до використання ІКТ за умов корекційно- реабілітаційного простору. Таку підготовку, на нашу думку, доцільно починати у підлітковому віці, оскільки саме у цей період формуються життєві й професійні схильності, здатність до самоосвіти та самовдосконалення, інтенсивний розвиток уваги, пам’яті, мислення.

Нами здійснено системне моделювання процесу формування готовності підлітків із ДЦП до використання ІКТ. Розроблена нами модель підготовки підлітків із ДЦП до використання ІКТ об’єднує такі взаємопов’язані компоненти готовності як психологічний, фізіологічний, операційно-пізнавальний, культурно-аксеологічний та соціальний [3].

Проведені нами дослідження рівня готовності підлітків із ДЦП до використання ІКТ засвідчили недостатній рівень сформованості пам’яті, уваги, мислення підлітків із ДЦП; низький рівень культурно- аксеологічної готовності; достатній рівень соціальної готовності; високий рівень мотиваційно-потребнісної готовності. І, отже, стали підставою для розробки методики формування готовності підлітків із ДЦП до використання ІКТ за принципом особистісно-орієнтованого та диференційованого підходів із застосуванням сучасних технологій.

Методику формування готовності підлітків із ДЦП до використання ІКТ розроблено з урахуванням індивідуально- психологічних особливостей учня, характеристики стану його пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, працездатності. Під час планування і здійснення індивідуальної корекційно-розвивавальної роботи з дитиною враховуються її особливі освітні потреби та порушення психофізичного розвитку.

Готовність підлітків із ДЦП до використання ІКТ складається з таких компонентів готовності як психологічний, фізіологічний, операційно- пізнавальний, культурно-аксеологічний та соціальний. Критеріями рівня сформованості зазначеної готовності є рівень сформованості кожного з її компонентів.

Операційно-пізнавальна готовність підлітків із ДЦП до використання ІКТ містить теоретичний та практичний аспекти. Її теоретичний компонент об’єднує рівень розвитку знань інформаційно- комунікаційних технологій та розуміння можливостей їх ефективного застосовування. Сукупність практичних навичок та умінь використання ІКТ становить практичний аспект такої готовності.

Для формування операційно-пізнавальної готовності підлітків із ДЦП до роботи на персональному комп’ютері ми розробили покрокову програму із тренінгами окремих функцій, де кожну складну базову операцію розбиваємо на потрібну кількість простих. У традиційній дидактиці курсу інформатики виконання базових операцій формується за логікою роботи електронно-обчислювальної машини, а запропонована нами методика підгтовки підлітків із ДЦП до використання ІКТ базується на принципах психічної діяльності людини. Крім того, ця методика вибудована згідно з особливостями психофізіологічного розвитку учня (пам’яті, уваги, мислення, моторних функцій). На нашу думку, методика формування готовності підлітків із ДЦП до використання ІКТ є психолого-педагогічною.

При роботі на персональному комп’ютері учням роздаються картки, на яких зазначено послідовність та спосіб виконання покрокових простих базових операцій і, водночас, учитель вказує на порядок виконання дій. Нами встановлено які психофізіологічні якості слід розвивати та удосконалювати для правильного виконання кожної простої базової операції. Так, наприклад, при підведенні курсору миші до піктограми задіяні зоровий та кінестетичний аналізатори, увага, пам’ять, мислення. Таким чином, поступово залежно від індивідуальних характеристик, формується теоретична та практична база знань і умінь школярів роботі на ПК, розвиваються увага, пам’ять, мислення.

Психологічна складова готовності підлітків із ДЦП до використання ІКТ об’єднує інтелектуальні та мотиваційно-потребнісні аспекти. Формування інтелектуальної готовності спрямовано на розвиток уваги, короткочасної та довготривалої пам’яті, різних видів мислення.

Дослідження учених підтверджують залежність якостей пам’ яті від стану психофізичного розвитку особи. Рухові, сенсорні, мовленнєві порушення, ймовірні у випадку захворювання на ДЦП, спричиняють труднощі із запам’ятовуванням, зберіганням та відтворенням певних видів інформації. Використання збережених видів пам’яті та розвиток і коригування порушених видів у процесі такої підготовки є важливим чинником покращання функціональних можливостей учнів.

У процесі підготовки підлітків із ДЦП до використання ІКТ важливо враховувати збережені форми та види пам’яті як компенсаторної основи для формування зазначеної готовності. Для кожного учня індивідуально визначаються найефективніші прийоми запам’ятовування та відтворення навчального матеріалу; встановлюється необхідна кількість його повторень.

З метою розвитку, коригування і покращання стану уваги, пам’яті, мислення учнів ми використовуємо як звичайні методики, так і комп’ютерні програми, вправи, тренажери, ігри. Важливо дозувати час занять учнів за комп’ютером згідно з вимогами гігієни та безпеки праці при роботі учнів на ПК. Водночас, ми звертаємо увагу підлітків на багатогранність можливостей застосування комп’ютера для діагностики, тестування, тренування психофізіологічних можливостей.

Для покращання стану зорової пам’ яті та уваги ми радимо застосовувати методику повторення десяти чисел та комп’ютерні програми, такі, наприклад, як Visual Memory Test. Для розвитку слухової пам’яті, динаміки запам’ятовування, активності уваги - методику повторення десяти слів.

Поліпшенню ступеня концентрації та стійкості уваги сприятиме заняття за методикою „Коректурна проба” та „Таблиці Шульте”.

Для тренування мнестичної сфери та отримання користувацьких навичок роботи з клавіатурою ПК ми пропонуємо використовувати вправи на запам’ятовування розташування клавіш на клавіатурі та практичні тренування на комп’ютерних клавіатурних тренажерах. Нами розроблені методичні рекомендації для учнів щодо покращання сприймання та успішного запам’ ятовування нового матеріалу при вивченні інформатики.

Робота на комп’ютері потребує мобілізації майже всіх сенсомоторних та зорових функцій. Для зручної роботи учнів з геміпаретичними формами ДЦП, ми індивідуально налаштовуємо мишку на уповільнення швидкості її реагування на дотик користувача. При потребі можливе використання джойстика - маніпулятора для введення інформації, який може виконувати функції клавіатури. З метою розвитку дрібної моторики рук нами підібрано комплекс тренувальних вправ та комп’ ютерні ігри.

Застосування комп’ютерного біостимулятора сприяє відновленню організму людини, яка страждає функціональними і хронічними захворюваннями, а також підвищенню показників імунної системи. Цей метод і програмний комп’ютерний продукт дозволяють гармонізувати всі системи організму людини, підвищити працездатність і гарний настрій.

Для покращання і коригування зору доцільно використовувати комп’ ютерні програми-тренажери. Зокрема, комп’ ютерна програма „Цветок” призначена для лікування короткозорості у дітей, підвищення швидкості зорового пошуку та розвитку уваги. Програми „Клинок”, „Чибис” - для корекції та розвитку бінокулярного зору. „Таблиці Шульте”, „Тренинг” - для розширення периферійного поля зору. Інтерактивний характер вправ перетворює процес коригування зору на захоплюючу гру.

Для корекції мовленнєвих порушень можливе застосування спеціальних комп’ютерних програм. Полісенсорний вплив, при якому візуалізується слухове сприйняття інформації, дозволяє задіяти збережені функції аналізаторів та сприяє активізації компенсаторних механізмів. Інтерактивність програми та ігрова форма навчання підвищують мотивацію корекції порушення мовлення у дітей з ДЦП.

Мотиваційно-потребнісна готовність підлітків до використання ІКТ формується у ході бесід, презентацій, слайд-шоу із наведенням прикладів використання інформаційних та комп’ютерних технологій у виробничій та соціальній сферах. Позитивне ставлення підлітків до техніки формується у результаті розуміння ними можливостей застосування ІКТ у навчанні, спілкуванні, побуті, дозвіллі, майбутній професійній діяльності.

Культурно-аксеологічна готовність об’єднує ціннісний та світоглядний аспекти формування інформаційної культури. Ми пропонуємо продемонструвати можливості застосування служб та сервісів мережі Інтернет. Так, наприклад, освітні портали та електронні підручники можна використовувати для навчання та самоосвіти; пошукові системи - для знаходження потрібної інформації у вигляді текстових, графічних, аудіо- та відеофайлів; послуги електронної пошти - для спілкування; електронні бібліотеки - для читання книг; соціальні сервіси - для перегляду наукових та художніх фільмів, відвідання віртуальних музеїв, здійснення віртуальних подорожей по країнах світу. Головна мета такого навчання - розвиток пізнавальної активності, інтелектуальних і творчих здібностей, усвідомлення моральних цінностей, що згодом сприятиме самореалізації підлітків, розвитку самостійного мислення та можливості прийняття важливих рішень, умінню працювати над розв’язуванням практично-спрямованих завдань як самостійно, так і у групі.

Для самореалізації та інтеграції у суспільство підлітки із ДЦП, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні та Інтернет- технології, можуть дистанційно здобувати вищу й спеціальну професійну освіту, займатися творчістю, науковими дослідженнями і працевлаштуватись.

Використання навчальних електронних підручників дозволяє прискорити і оптимізувати процес навчання завдяки тому, що інформація надається підліткові у структурованому вигляді, а отже, її усвідомлення, розуміння і запам’ ятовування відбуваються набагато швидше.

Для усвідомлення соціальної потреби в оволодінні комп’ютерними технологіями ми пропонуємо цикл бесід, перегляд презентацій та роликів про роль ІКТ у соціальній сфері. З метою запобігання небезпек та загроз, з якими може стикатися дитина, підключившись до мережі, рекомендуємо підліткам дотримуватися правил безпечної роботи в Інтернет. Правила безпечного використання всесвітньої мережі сформульовані нами на основі порівняльної характеристики запобіжних заходів безпеки у реальному житті та у мережах [1]. Розуміння підлітками засобів безпеки сприятиме підвищенню самосвідомості, комп’ютерної грамотності, культури поведінки при роботі у мережах. Дотримання правил безпечної поведінки зменшить ризики при роботі у мережі, а, отже, зробить спілкування безпечним, пізнання нового радісним.

З викладеного доходимо висновку, що методика підготовки підлітків із ДЦП до використання ІКТ дозволить сформувати їх психофізіологічну, операційно-пізнавальну, культурно-аксеологічну та соціальну готовність до застосування інформаційних та комп’ютерних технологій у всіх сферах життєдіяльності сучасної людини, що, е свою чергу, сприятиме соціалізації, самореалізації та інтеграції у суспільство осіб із ДЦП.

Література:

  1. Дітковська Л. А. Для кого Інтернет може бути небезпечним [Електронний ресурс] / Л. А. Дітковська // Електронне наукове фахове видання : (Інформаційні технології і засоби навчання). - 2007. - Вип. 3. - Режим доступу до журн. : http://www.ime.edu-ua.net/em3/emg.html.
  2. Шевцов А. Г. Освітні основи реабілітології : монографія /А. Г. Шевцов. - К. : МП Леся, 2009. - 484 с.
  3. Шевцов А. Г. Моделювання процесу формування готовності підлітків із дитячимцеребральним паралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій / А. Г. Шевцов, Л. А. Дітковська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. - № 16. - С. 233 - 239.
загрузка...
 

Вгору