Обліково-статична документація вчителя-логопеда


Вчителю-логопеду  

дошкільного  та загальношкільного навчального закладу                                                                           

 

 1. Медична карта дитини.
 2. Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) на   кожну дитину.*
 3. Книга обліку дітей*.
 4. Список дітей логопедичної групи.
 5. Картка мовленнєвого розвитку кожної дитини*.
 6. Індивідуальна картка розвитку дитини*.
 7. Графік роботи, затверджений керівником*.
 8. Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи*.
 9. Календарний план.
 10. План індивідуальної роботи*.
 11. План занять у підгрупах*.
 12. Індивідуальний зошит дитини.
 13. Журнал відвідування дітьми логопедичних занять.
 14. Книга аналізу результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми*.
 15. Книга взаємозв’язку між вчителем-логопедом і вихователями групи*.
 16. Зошит взаємозв’язку з батьками.
 17. Журнал обліку логопедичних консультацій.
 18. Паспорт логопедичного кабінету.
 19. План самоосвіти вчителя-логопеда.
 20. План взаємодії вчителя-логопеда з учасниками корекційно-педагогічного процесу.
 21. Перспективний тематичний план взаємодії спеціалістів.
 22. Звіт учителя-логопеда за навчальний рік.

 

* - документація є обов’язковою

 

 

 


 

Орієнтовні зразки документації для вчителя – логопеда  в дошкільному навчальному закладі та загальноосвітній школі

 

1. Медична карта дитини – форма № 26 – є уніфікованою

2. Витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК*

 

ВИТЯГ

З ПРОТОКОЛУ ДІАГНОСТИЧНОГО ЗАСІДАННЯ ПМПК

№ _____ від _____._________. 20_____ р.

Виданий _______________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові дитини _________________________________

Дата народження ________.___________20________р.н.

Діагноз ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Рекомендовано:

 

1.       __________________________________________________________

 

2.       __________________________________________________________

 

3.       _________________________________________________________

 

Завідувач ПМПК ________________________                       ___________

                                               (прізвище, ім’я, по батькові)                            (підпис)

Секретар ПМПК ________________________                         ____________

                              (прізвище, ім’я, по батькові)                                (підпис)

 

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

3. Книга обліку дітей*

 

Книга обліку дітей логопедичної групи № ______

на 20____ / 20____ н. р.

№з/п

Прізвище, ім’я дитини

Дата народження

Номер протоколу ПМПК, від якого числа

Діагноз

Рекомендований період перебування у ДНЗ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Учитель-логопед  __________________

                                     

 

4. Список дітей логопедичної групи

 

Список дітей логопедичної групи № _____ на ______ півріччя

20_____ / 20_______ н. р.

п/п

Прізвище, ім’я дитини

Вік

Логопедичний висновок

Напрями

корекційно-розвивальної роботи

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

Учитель-логопед  ________________

6. Індивідуальна картка розвитку дитини*

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

Анкетні дані

Прізвище, ім’я дитини ___________________________________________

Дата обстеження: ______._____. 20_____р.

Вік дитини _____________________________________________________

Діагноз районної (міської) ПМПК __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Антропометричні дані

(заповнюється медичною сестрою)

Зріст ________________

Вага ________

Соматичний стан дитини _________________________________________

Родинне навчання та виховання

(за даними зошита взаємозв’язку з батьками)

Увага батьків до дитини (достатня, недостатня, відсутня) ______________

Оцінка батьками стану мовленнєвого та психофізичного розвитку дошкільника (адекватна, занижена, завищена) _______________________
_______________________________________________________________

Прагнення до співпраці зі спеціалістами ДНЗ (ініціативність, пасивність, байдужість, бажання виконувати домашні завдання з дитиною, дослухатися методичних порад) ___________________________________
_______________________________________________________________

Дитина і родина (малюнок сім’ї, розповідь про свою родину) __________
_______________________________________________________________

Дані спостережень

(заповнюється вихователями сумісно з практичним психологом)

Ігрова діяльність дитини:

- наявність інтересу до іграшок, ігрові вподобання ____________________

- адекватність вибору іграшок _____________________________________
_______________________________________________________________

-  вміння відтворювати у грі низку послідовних дій ___________________
_______________________________________________________________

-  наявність вольових зусиль (чи доводить гру до кінця) _______________
_______________________________________________________________

 

-  супроводження гри мовленням (активно використовує, рідко, не використовує взагалі, володіє навичками діалогу) ____________________
_______________________________________________________________

-  характер ігрової діяльності дитини (маніпулювання з предметами, ігри з уявними предметами, конструктивні, сюжетно-рольові ігри) ___________________________________________________________________________________________

Поведінка та емоційно-особистісна сфера:

-     ступінь комунікабельності _____________________________________

-     особливості поведінки ________________________________________

-     адекватність емоційних реакцій, їх стійкість ______________________

-     міжособистісні стосунки (з дорослими, однолітками, адаптація в колективі) ______________________________________________________

-     рухливість, ініціативність _____________________________________

-     становлення предметно-практичної, зображувальної, конструктивної діяльності _____________________________________________________

-     сформованість цілеспрямованої діяльності _______________________

-     мотиваційний компонент діяльності (у взаємодії з тими, хто оточує, у процесі занять, ігрової, мовленнєвої діяльності, лідерство) _____________________________________________________________

-     реакція на нерозуміння дорослими (замикається, плаче, поводиться агресивно) _____________________________________________________

-     здатність до наслідування _____________________________________

 

Обстеження моторної функції

(заповнюється вихователями сумісно з інструктором із фізичної культури)

Загальна моторика (вправи виконує, не виконує, виконує з труднощами):

-     ходьба ______________________________ біг ____________________

-     повороти ____________________________________________________

-     нахили _____________________________________________________

-     присідання __________________________________________________

-     стрибки _____________________________________________________

-     кочення _____________________________________________________

-     метання _____________________________________________________

-     кидання ____________________________________________________

-     ловіння _____________________________________________________

-     повзання ____________________________________________________

-     лазіння _____________________________________________________

Мімічна моторика (вправи виконує, не виконує, виконує з труднощами):

-     губи ________________________________________________________

-     щоки _______________________________________________________

-     ніс _________________________, очі ____________________________

-     лоб ________________________________________________________

Ручна моторика (вправи виконує, не виконує, виконує з труднощами) _______________________________________________________________

Пальчикова моторика:

-     виконання вправ (вправи виконує, не виконує, виконує з труднощами) _______________________________________________________________

-     маніпулювання дрібними предметами ___________________________

Загальні показники:

-     правильність, точність, чіткість, стійкість, пружність, гнучкість, сила _______________________________________________________________

-     диференційованість, симетричність, ритмічність, втомлюваність _______________________________________________________________

-     темп (нормальний, уповільнений, прискорений) __________________

-     координованість (правильна, уповільнена, відсутня) _______________

-     рівновага (наявна, відсутня) ___________________________________

-     переключення (своєчасне, уповільнене, відсутнє) _________________

-     наявність синкінезій та насильницьких рухів _____________________

-     обсяг (повний, неповний) ______________________________________

-     самостійність виконання (повна, з допомогою) ___________________

-     латеральність і міжпівкульна організація _________________________

 

Дослідження стану когнітивного розвитку

(заповнюється вчителем-логопедом сумісно з практичним психологом)

Сприймання

Зорове сприймання:

-     предметний гнозис ___________________________________________

-     кольоровий гнозис ___________________________________________

-     розрізнення основних геометричних форм _______________________

-     сприймання величини _________________________________________

-     оптико-просторовий гнозис ____________________________________

Слухове сприймання:

-     слухо-просторове сприймання _________________________________

-     тактильне сприймання ________________________________________

Увага

Зорова _________________________________________________________

Слухова _______________________________________________________

Пам’ять

Зорова _________________________________________________________

Слухова _______________________________________________________

Мислення

Мисленнєві операції:

- аналізу _______________________________________________________

- синтезу _______________________________________________________

- порівняння ____________________________________________________

- узагальнення __________________________________________________

Співвіднесення величини, форми та кольору предметів ________________

Вміння встановлювати предметно-логічні зв’язки ____________________

Розумова працездатність (втомлюваність, виснажуваність, здатність переключення з одного завдання на інше) ___________________________

Праксис

Конструктивний ________________________________________________

Динамічний ____________________________________________________

 

 

ВИСНОВКИ

Спосіб вирішення дитиною поставленого завдання (діє цілеспрямовано, звертається за допомогою чи намагається подолати виниклі утруднення самостійно) ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Рівні допомоги, необхідні дошкільнику (пояснення, вказівка, повторення інструкції, навідні запитання, наочний зразок дій) ____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Запас уявлень дитини про навколишній світ, можливості усвідомлення своєї статевої приналежності ______________________________________
_______________________________________________________________

Наявність і рівень інтересу до виконання завдань _____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Спостережливість, допитливість, стійкість уваги, пам’яті, втомлюваність, вміння переключатися на інший вид діяльності, критичність в оцінюванні своїх результатів ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

Рівень розуміння дитиною просторових, часових, розмірових понять _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Особливості навченості дитини (як дитина засвоює навчальний матеріал, набуває відповідних умінь і навичок (швидко, повільно, з труднощами) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

7. Графік роботи, затверджений керівником*.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(прізвище, ініціали директора ДНЗ)

____ _______________ 20_______

 

Графік роботи вчителя-логопеда

 

 

День тижня

Час проведення занять

індивідуальних

підгрупових

Понеділок

 

 

Вівторок

 

 

Середа

 

 

Четвер

 

 

П’ятниця

 

 

Учитель-логопед  __________________

 

 

8. Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи*

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ ЖИТТЯ ІЗ ЗНМ

 

Група ________

Учитель-логопед __________________

І. Діагностико-проектна діяльність

1. Первинне обстеження, оформлення документації

2. Комплектування підгруп

3. Повторне обстеження, заповнення мовленнєвих карток

ІІ. Корекційно-розвивальна робота з формування та розвитку мовлення (за місяцями)

 1. Лексична складова:

а) імпресивного мовлення;   б) експресивного мовлення.

 1. Граматична складова:

а) імпресивного мовлення;   б) експресивного мовлення.

 1. Фонетико-фонематична складова:

а) імпресивного мовлення;   б) експресивного мовлення.

 1. Зв’язне мовлення:

а) на матеріалі імпресивного мовлення;

б) на матеріалі експресивного мовлення.

ІІІ. Корекційно-розвивальна робота з розвитку психічних процесів (сумісно з практичним психологом, інструктором з фізичного виховання та музкерівником) (за місяцями)

 1. Моторика:

а) загальна;    б) ручна;         в) пальчикова;

г) мімічна;      ґ) артикуляційна.

 1. Сприймання:

а) зорове;                   б) слухове;     в) тактильне.

 1. Увага:

а) зорова;                   б) слухова.

 1. Пам’ять:

а) зорова;                   б) слухова.

 1. Мисленнєві операції:

а) порівняння;            б) аналіз;

в) синтез;                   г) узагальнення.

IV. Консультативно-методична діяльність

 1. Робота з батьками.
 2. Робота з вихователями.
 3. Співпраця з практичним психологом.

V. Підвищення фахового рівня

 1. Участь у семінарах, виступи на педрадах, відвідання курсів, лекцій, методичних об’єднань, обмін досвідом.
 2. Опрацювання науково-теоретичної та методичної літератури.
 3. Спостереження за динамікою подолання мовленнєвих порушень на заняттях, за впливом певних логокорекційних методів на мовленнєвий розвиток дітей.

VІ. Робота з покращення оснащеності логопедичного кабінету

 1. Виготовлення та придбання наочних і навчально-методичних посібників.
 2. Поповнення бібліотечки логопеда методичною та науковою літературою.

 

 

9. Календарний план

 

Календарний план

 

Календарний план на ____________________ 20___ р.

                  (назва місяця)

 

 

підгрупи

п/п

Прізвище, ім’я дитини

Основні напрями

логопедичної роботи

I

1

 

 

2

 

 

3

 

 

II

1

 

 

2

 

 

3

 

 

III

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Учитель-логопед  __________________

                                

 


10. План індивідуальної роботи

План індивідуальної логокорекційної роботи

на 20____ / 20____н. р.

 __________________________________________________

(прізвище, ім’я дитини)

Логопедичний висновок: _____________________________________

 

№№

п/п

Основні напрямки роботи

Види занять

підгрупові

індивідуальні

I

Розвиток лексичної сторони мовлення

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

II

Удосконалення граматичної складової мовлення

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

III

Формування фонетико-фонематичної складової мовлення

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

IY

Розвиток зв’язного мовлення

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Y

Зміцнення психологічної бази мовлення

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Потрібний вид заняття позначається знаком "+" 

 

Учитель-логопед  _________________

 

11. План занять у підгрупах

План занять у ____ підгрупі на 20___ / 20______ н. р.

 

Тема: _________________________________________________________

Мета: __________________________________________________________

Обладнання: ____________________________________________________

Мовленнєвий матеріал: ___________________________________________

Основні етапи заняття:  __________________________________________

Учитель-логопед  __________________

 

 

12. Індивідуальний зошит дитини

Індивідуальний зошит для логопедичних занять

____________________________

(прізвище, ім’я дитини)

Група № _______

 

Дата:  ______.______. 20______ р.

Тема: _________________________________________________________

Завдання:

1. ____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

 

 

 

13. Журнал відвідування дітьми логопедичних занять

 

Журнал відвідування дітьми групи № ______

логопедичних занять

на 20___ / 20____ навч. рік

_________________

(назва місяця)

 

 

п/п

Прізвище,

ім’я

дитини

Числа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутність дітей позначається буквою «Н»

 

Учитель-логопед  __________________

 

14. Книга аналізу результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми

 

Книга аналізу результативності

 індивідуальної логокорекційної роботи з дітьми групи № ____

 на 20____ / 20____ н. р.

______________

(назва місяця)

 

№ п/п

 

Прізвище, ім’я дитини

Основні індивідуальні корекційно-розвивальні завдання

Облік

труднощів і досягнень

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

Учитель-логопед  __________________

 

15. Книга взаємозв’язку між вчителем-логопедом і вихователями групи

 

Книга взаємозв’язку між вчителем-логопедом і

вихователями групи № ___

Дата: _____._______. 20____ р.

 

 

№з/п

 

 

Прізвище, ім’я дитини

 

 

Логокорекційна робота

 

форми

результати проведення

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

Учитель-логопед  __________________

 

 

17. Журнал обліку логопедичних консультацій

 

Журнал обліку логопедичних консультацій

за 201___ - 201___ навчальний рік

Дата і час проведення консультації

ПІБ

проконсульто

ваного

Тема

консультації

Підпис

проконсультованого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед  __________________

 

 

18. Паспорт логопедичного кабінету

 

Паспорт логопедичного кабінету

 

Спеціальна логопедична література:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Навчально-методична література:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

 

п/п

Напрям

корекційно-розвивальної роботи

Перелік обладнання відповідно напряму (посібники, іграшки, ігри тощо)

Номер папки / коробки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед  __________________

19. План самоосвіти вчителя-логопеда

 

План самоосвіти вчителя-логопеда

 

Тема самоосвіти :________________________________________________

 

Опрацьована література з теми:

 

1. _____________________________________________________________

 

2. _____________________________________________________________

 

3. _____________________________________________________________

 

4.______________________________________________________________

 

Виступ на педраді ___.____. 20___р._ з теми: ___________________________

 

Участь у семінарах, тренінгах :________________________________________

 

Відвідування МО:________________________________________________

 

Курси:_________________________________________________________

 

Учитель-логопед  __________________

 

 

20. План взаємодії вчителя-логопеда з учасниками корекційно-педагогічного процесу

 

План взаємодії вчителя-логопеда

з учасниками корекційно-педагогічного процесу

Заходи

Терміни

Виконавці

Організаційно-педагогічні заходи

Обстеження дітей ПМПК

Вересень

травень

Завідувач ДНЗ, учитель-логопед, практичний психолог, медсестра

Комплектування груп згідно логопедичного висновку та віку

Квітень–травень

Завідувач ДНЗ, учитель-логопед, практичний психолог

Заповнення зошита взаємозв’язку з батьками

Вересень

Учитель-логопед, практичний психолог, вихователі, інструктор з фізичної культури, музкерівник

Складання річного перспективного плану корекційно-розвивальної роботи

Вересень

Учитель-логопед, практичний психолог, вихователі, інструктор з фізичної культури, музкерівник

Проведення семінарів, майстер-класів, методоб’єднань, педагогічних майстерень тощо

Протягом року

Учитель-логопед, практичний психолог

Виставки новинок навчально-методичної та науково-теоретичної логопсихологічної літератури, ігор і посібників

Що-квартально

Учитель-логопед, практичний психолог

Оформлення інформаційних стендів для батьків, папок-пересувок

Щомісячно

Учитель-логопед, вихователі,

практичний психолог

Спільна корекційно-розвивальна педагогічна діяльність

Обстеження психофізичного розвитку дітей

Вересень, квітень–травень

Учитель-логопед, вихователі, практичний психолог, інструктор з фізичної культури, медсестра

Узгодження тематичних календарних планів логокорекційної роботи

Вересень

Учитель-логопед, практичний психолог, вихователі, інструктор з фізичної культури, музкерівник

 

Учитель-логопед __________________

21. Звіт учителя-логопеда за навчальний рік.

Форма 2

ЗВІТ

про результати корекційно-відновлювальної роботи 

для дітей з порушенням мовлення

дошкільного навчального закладу (загальноосвітньої школи) №_____(повна назва)

за 201_ -  201_ навчальний рік

 

№ групи

П. І. П.

логопеда

Кількість дітей

Діагноз

Стан

мовлення

Рекомендовано

направити

Виправлено повністю

Значно покращено

Без значних змін

До 1 класу школи

На шкільний логопункт

В загальну

групу ДНЗ

В компенсуючу группу ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед __________________

 

 

                                              


Форма 1

Аналіз ефективності корекційно-відновлювальної роботи                                 

вчителя-логопеда (П. І. П.)  №___

дошкільного  та загальноосвітнього навчального закладу №___ (повна назва)

за 201_ -  201_ навчальний рік

 

№ групи

Кількість дітей

п/п

Прізвище

ім’я

дитини

Дата

народ-ження

Діагноз

Стан мовлення

Рекомендовано направити

Виправлено повністю

Значно покращено

Без значних змін

До 1 класу школи

На шкільний логопункт

В загальну групу ДНЗ

В компенсуючу групу ДНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

ЗНМ:

ФФНМ:

ФНМ:

Заїкування:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед _________/                            /

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 ______________________________

(прізвище, ініціали директора ДНЗ)

____ _______________ 20_______

 

Розклад занять

на логопедичному пункті ДНЗ №_____(повна назва)

на 201_ – 201_ навчальний рік

 

Дні

занять

Час

проведення

Назва

групи

групи

Понеділок

 

 

 

Вівторок

  

 

 

Середа

 

 

 

Четвер

 

 

 

П’ятниця

 

 

 

Учитель-логопед ________  

 

                                                                           Форма 3

ЗВІТ                                                                   

про результати обстеження мовлення дітей на логопедичному пункті

дошкільного навчального закладу №____(повна назва)

станом на 30 вересня 201_ року

 

ДНЗ

Кількість

дошкільників

5-6-го р.ж.

Обстежено дошкільників

5-6-го р.ж.

Виявлено порушення мовлення

Зараховано з порушенням мовлення

Всього:

Всього:

ЗНМ

ФНМ

ФФНМ

Заїкування

ЗНМ

ФНМ

ФФНМ

Заїкування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед    ___________

                                                                                    Форма 4

ЗВІТ                                                                      

про результати корекційно-відновлювальної  роботи на логопедичному пункті

дошкільного навчального закладу №__ (повна назва)

за 201_ - 201_ навчальний рік

 

 

Всього:

Порушення мовлення:

ЗНМ

ФНМ

ФФНМ

ЗАЇКУВАННЯ

Виявлено дітей

 

 

 

 

 

Зараховано до логопедичного пункту

 

 

 

 

 

Виписано з виправленим мовленням

 

 

 

 

 

Виписано з покращеним мовленням

 

 

 

 

 

Залишено для  продовження занять

 

 

 

 

 

 

Вибуло з ДНЗ

 

 

 

 

 

 

     

Учитель-логопед _______________

 Додаток 1

 

Список

дітей з вадами мовлення (20_ - 20_ н. р.)

 

п/п

Прізвище,

імя

ДНЗ

Група

Домашня адреса

Дата обсте-ження

Рівень успішності з

 рідної мови

Вади мовлення

Рекомендації логопеда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед ________

 

                                            


Додаток 2

 

Мовленнєва картка № ___

 

 1. Прізвище,  ім’я, вік
 2. ДНЗ, група
 3. Домашня адреса
 4. Дата зарахування на логопедичний пункт
 5. Успішність з рідної мови (на момент обстеження)
 6. Скарги вихователів чи батьків
 7. Висновок психоневролога 
 8. Стан слуху
 9. Дані про хід розвитку мовлення. Анамнез загального і мовного розвитку        
 10. Стан артикуляційного апарату (будова, рухливість)
 11. Загальна характеристика мовлення:

а.    запис бесіди, самостійних зв’язних висловлювань      

б.    словниковий запас (охарактеризувати і навести приклади; словник у межах вжитку, ширший та ін.), чи правильно використовуються слова за значенням, чи є заміни слів, які частини мови переважно вживаються та ін.

в.    граматична будова (зазначити можливості граматичного оформлення; типи речень, які вживаються, наявність аграматизмів) навести приклади

г.     вимова і розпізнавання звуків:

     вимова: відсутність, неправильна вимова, заміна, сплутування окремих звуків розпізнавання звуків на слух

      вимова слів з різним складом, навести приклади темп і чіткість мовлення

 1. Рівень сформованості навичок аналізу та синтезу звукової будови слова.
 2. Письмо: наявність та характер специфічних помилок (змішування та заміна приголосних букв, аграматизми та ін.) в письмових роботах учня, які виконуються при первинному обстеженні (зразки додаються).
 3. Читання:

а.    успішність з читання на момент вступу до логопедичного пункту

б.    характеристика володіння технікою читання (побуквене, складове, словами)

в.    помилки під час читання

г.     розуміння прочитаного

 1. Прояви заїкуватості

а.       причина; вираженість заїкування; ситуації, які посилюють  його прояви;

б.      сформованість мовленнєвих засобів (вимова, словник, граматична будова);

в.       особливості загальної та мовленнєвої поведінки (організованість, контактність, імпульсивність);

г.       адаптація до умов спілкування.

 1. Коротка характеристика дитини за даними педагогічних спостережень (стійкість уваги, працездатність, спостережливість, ставлення до свого дефекту)
 2. Висновки логопеда
 3. Результати виправлення мови (зазначаються в картці на момент випуску з логопедичного пункту. Ці картки візують вихователь дошкільного навчального закладу або батьки)

 

 

Дата випуску_____________                            Підпис _________________

 

 

 

  Додаток 3

 

Журнал обліку відвідування

 

            На кожну групу дітей відводять відповідну кількість сторінок. Для дітей, з якими проводять індивідуальні заняття, відводять окремі сторінки. В кінці журналу відводять місце для опису стану мовлення, що заповнюють за такою формою:

Прізвище, імя

Група

Домашня адреса

Дата зараху-вання

Вади мовлення

Дата випуску

Стан мовлення,     рекомен-дації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Примітка: відомості беруть з мовних карток

 

 

 Додаток 4

 

 Облік консультацій ,

що їх надано батькам на логопедичному пункті 

 

№ п/п

Дата

Прізвище,

ім’я дитини

ДНЗ,

група

Домашня адреса

Вади мовлення дитини

Тема консуль-тації

Рекомен-дації логопеда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед _____________

 

Вгору