Лютий. Постановка і автоматизація звуків [ж], [р]

Ліліана Стечишина, Аліса Стечишина


Заняття 69

1. Звук [ж-ж-ж] (тривале проговорювання).

2. Складові ряди:

жа-жажа-жа-жа жа-жо-жу-жи

жо-жожо-жо-жо жо-жу-жи-жа

жу-жужу-жу-жу жу-жи-жа-жо

жи-жижи-жи-жи жи-жа-жо-жу

3. Слова:

жаба жовток жук

кажан жолудь журавель

баржа жовтень журнал

баклажан жолоб жито

огорожа жом ожина

4. Споріднені слова.

їжакїжачок, їжачиха, їжаковий, їжаченята.

Жукжучок, жучиха.

5. Гра «Запам’ятай, повтори» (слова див. п. 3).

6. Прямий і зворотний рахунок 1 о 10 (слова див. п. 4 вибірково).

7. Договорювання речень (додається словосполучення їжачиха з їжаченятами в різних відмінках):

• Женя дуже жалкує, що не побачила, де живуть ....

(їжачиха з їжаченятами)

• Женя здалеку помітила ....

• На стежину вийшла ....

8. Заучування скоромовки.

Над жасмином жук летить,

А в колючій одежині По вузесенькій стежині їжачок малий біжить.

9. Виділення із скоромовки слів зі звуком [ж], звуко-складовий аналіз, схеми цих слів.

10. Ілюстрація до скоромовки про їжака.

Заняття 70

1. Звук [ж-ж-ж] (тривале проговорювання).

2. Складові ряди:

жл а-жло-жлу-жл и ажл-ожл-ужл-ижл

жло-жлу-жли-жла ожл-ужл-ижл-ажл

жлу-жли-жла-жло ужл-ижл-ажл-ожл

жли-жла-жло-жлу ижл-ажл-ожл-ужл

лжа-лжо-лжу-лжи

лжо-лжу-лжи-лжа

лжу-лжи-лжа-лжо

лжи-лжа-лжо-лжу

3. Заучування скоромовок про жука.

Жук упав і встать не може:

Жде, що хтось йому поможе.

Жук

Ой, летів жук, жук —

Та й у воду — фук.

Прибігла жукова мати Жука рятувати.

— Я жук, жук, жу-жу,

Навколо кружу,

Жу-жу-жу-жу. (77. Воронько)

4. Виділення слів зі звуком [ж] із скоромовок.

5. Підбір ознак і дій до предмета.

Жук

живий летіти

маленький сидіти

волохатий кружляти

6. Друкування:

а) букви ж;

б) складів жа, жо, жу, жи;

в) слів жук, їжак, вуж.

7. Прямий і зворотний рахунок 1 10 (виключити 3, 4}зі словосполученням великий жук.

8. Аплікація «Жук».

Заняття 71

1. Звук [ж-ж-ж] (тривала вимова).

2. Складові ряди:

жда-ждо-жду-жди джа-джо-джу-джи

ждо-жду-жди-жда джо-джу-джи-джа

жду-жди-жда-ждо джу-джи-джа-джо

жди-жда-ждо-жду джи-джа-джо-джу

ажн-ожн-ужн-ижн жна-жно-жну-жни

ожн-ужн-ижн-ажн жно-жну-жни-жна

ужн-ижн-ажн-ожн жну-жни-жна-жно

ижн-ажн-ожн-ужн жни-жна-жно-жну

3. Пригадування слів на звук [ж]— ігри «Телефон», «Телеграф» (поділ на склади), «1-2-3» (визначення місця звука в слові).

4. Звуковий аналіз, друкування слів.

Вуж, їжак, ніж, жук.

5. Повторення скоромовок на звук [ж] (див. заняття 67, 68).

6. Заучування скоромовок.

Жатка жваво жито жне,

Жатку жнець не дожене. (Г. Бойко)

Жабенятко забруднилось,

Забруднилось — не помилось,

Жабенятко, так негоже!

Ну, на кого ти похоже? (Г. Бойко)

7. Постановка звука [ч]-[тш].

Заняття 72

1. Звуки [ж]-[ш] (позмінна вимога).

2. Повторення звука [ж], складів, слів, скоромовок.

3. Повторення звука [ш], складів, слів, скоромовок.

4. Складові ряди:

ша-жа-жа жа-жа-ша ша-ша-жа жа-ша-ша ша-жа-ша жа-ша-ша

5. Гра «Навпаки» — перетворення складів і слів:

ша-ша-шажа-жа-жа жла-жла-жлашла-ииіа-іила

шо-шо-шо жло-жло-жто

шу-шу-шу жлу-жлу-жлу

ши-ши-ши жли-жли-жли

шаржар шило

шальшапка

шахшили

шитонаживка

6. Відгадування і заучування загадок.

Кому голки для життя?

А кому лиш для шиття?

7. Складання речень з парами слів (див. п. 5).

8. Групування малюнків на [ж], [ш] — гра «Подаруємо малюнки Мишкові і Жені». Малюнки: жук, шапка, шахи, ножі, шина, медвежа, лижі, кішка, жаба, мишка, шуба).

9. Розучування скоромовок.

Біжать стежини Поміж ожини,

І вже у Жені Ожина в жмені.

Кожушок

Йшов сніжок на торжок Продавати кожушок.

Кіт купив того кожуха,

Загорнув по самі вуха.

Як забіг у нім до хати,

Хутро стало розтавати.

Сів Вуркотик за мішком

Та й умився кожушком. (П. Воронько)

Заняття 73

1. Звуки [ж]-[з] (поперемінна вимова).

2. Повторення звука [ж], складів, скоромовок.

3. Повторення звука [з], складів, скоромовок.

4. Гра «Навпаки»:

а) а-за-зажа-жа-жа зо-зо-зо — зу-зу-зузи-зи-зи

б) жінкаЗінка віжкивізки жалозала

5. Складові ряди:

жа-за-за за-за-жа жа-жа-за за-жа-жа жа-за-жа за-жа-за

6. Розрізнення звуків [ж]-[з] за малюнками — гра «Четвертий зайвий»:

зайчик, замок, жаба, зозуляжаба жук, земля, журавель, жолудьземля ваза, ножі, вужі, ожинаваза

7. Звуковий аналіз, друкування, читання пар слів.

жалозала жінка Зінка

8. Постановка звука [ч].

Заняття 74

1. Звук [ч] (багаторазове проговорювання).

2. Склади і слова:

ач ач-ач ач-ач-ачкалач

оч оч-оч оч-оч-очовоч

уч уч-уч уч-уч-учобруч

ич ич-ич ич-ич-ич — сич

іч іч-іч іч-іч-ічніч

3. Склади:

качка овечка обруч квач

квочка яєчко калач м ’яч

внучка вічний Збруч піч

4. Гра «Запам’ятай, повтори» (див. п. 3).

5. «Телеграф» — поділ слів на склади (див. п. 2, 3).

6. Гра «Назви пестливо».

Собакасобачка вудка

білканіч

ложкачеревик

7. Звуко-складовий аналіз, вправи з розрізною азбукою, друкування слів: піч, квач, нічка.

8. Відгадай слово.

Ме... обру.., пі.., клю.., бага...

9. Назвати малюнки, уточнити їхнє значення.

Малюнки: рукавичка, блюдечко, підручник, ручка.

10. Розучування скоромовок.

В чаплі

чорні черевички.

Чапля чапа до водички.

Заняття 75

1. Звук [ч] (багаторазове проговорювання).

2. Склади і слова:

ча ча-ча ча-ча-чачай

чо чо-чо чо-чо-чочовен

чу чу-чу цу.цу.цучуб

чи чи-чи чи-чи-чичибіс

че че-че че-че-чечек

3. Склади:

чай чоло чуб чиж чек

чайка чобіт чудо число челядь

чапля човник чутка читач черга

чабан чоловік чучело читанка червень

чавун чорнило чуття читальня чемодан

4. Назвати малюнки, уточнити їхнє значення.

Малюнки: чабан, чавун, чай, чайка, чапля.

5. Скласти з розрізної азбуки та прочитати склади ча, чо, чу, чи, че. Прочитати підписи під малюнками.

6. Скоромовки.

Чом грачиха, чом грачата Почали чимдуж кричати?

Чиєсь чудне чучело Очам надокучило.

7. Виділення слів зі звуком [ч]. Визначення його місця в словах.

8. Лексико-граматичні вправи:

а) рахунок 1 10 (чайка, чиж, човник);

б) складання речень зі словами зі звуком [ч] (див. слова п. З, вибірково).

9. Розучування вірша.

Чапля

Чубата чапля чваньковита

Через болото йде одна.

Чомусь з журавликом дружити

Не хоче чапелька чудна. (Я. Забіла)

Заняття 76

1. Звук [ч]—[\ц], [ц] (поперемінне проговорювання).

2. Повторення звука [ч], складів, слів, скоромовок.

3. Повторення звука [ц], [ц], складів, слів, скоромовок.

4. Склади:

ча-ца чо-ци чу-ца-цячаца-чаца-чаця

чо-цо чо-це чу-цо-цьочоцо-чоцо-чоцьо

чо-цу чо-цо чу-цу-цючуцу-чуцу-чуцю

5. Слухаючи слово, підняти сигнальну картку на звук [ч] чи [ц], [ц].

Цап, цистерна, чисто, цього, чемний, птиця, цуцик, човен, цегла, вівця.

6. Розучування вірша.

Нетерплячий

Чому цуцик у муці?

Він хотів спекти млинці.

Та собача вдача Дуже нетерпляча.

Лиш розбовтав тісто —

З’їв його все чисто. (Г. Бойко)

7. Виділення слів зі звуками [ч] та [ц], [ц].

8. Утворити зменшувально-пестливі форми — гра «Скажи пестливо».

Вівцяовечка лисиця

заєцьпалець

синиця — хлопець —

9. Скоромовки.

• Очиці у вовчиці, наче блискавиці.

• Цвірінчить горобчик — сів спочить на стовпчик.

• Чубатий качур кряче качці:

— Ти чудо бачила, чи ні?

До річки човен мчав на тачці По річці тачка на човні!

10. Постановка і автоматизація звука [щ]-[шч].

Заняття 77

1. Звук [щ] (багаторазове проговорювання).

2. Склади і слова:

ащ-ащ-ащплащ ощ-ощ-ощ — дощ

ощ-ощ-ощхвощ ищ-ищ-ищприщ

ущ-ущ-ущкущ іщ-іщ-іщкліщ

ющ-ющ-ющплющ ящ-ящ-ящлящ

3. Складові ряди:

ащ-ощ-ущ-іщ ущ-іщ-ащ-ощ

ощ-ущ-іщ-ащ іщ-ащ-ощ-ущ

4. Склади:

плащ плющ хрущ

дощ кущ

борщ хрящ

5. Приказки.

• Сонце блищить, а мороз тріщить.

• Вчасно дощ іде — врожай за собою веде.

6. Назвати слова із приказок зі звуком [щ].

7. Гра «Запам’ятай, повтори» (див. п. 2, 4).

8. Складання речень зі словами (див. п. 2, 4).

9. Друкування букви [щ], складів ащ, ощ, ущ, ищ, іщ, ящ; слів плащ, дощ, кущ.

10. Аплікація «Плющ».

Заняття 78

1. Звук [щ] (багаторазове проговорювання).

2. Склади і слова:

ща-ща-щащавель щи-щи-щищит щу-щу-щущука ще-ще-щещебінь

3. Складові ряди:

ща-що-щу-щи щу-щи-ща-що

що-щу-щи-ща щи-ща-що-щу

4. Склади:

щепа щипці щука щавель

щогла щурик щетина щелепа

5. Скоромовки.

Щедрий дощик

Плющ полоще.

Щука щирить хижу пащу —

Щупакам втікати краще.

Борщик у горщику,

Щавель у борщику,

А до борщику

Ще й по лящу.

6. Виділення із скоромовок слів на [щ], визначення місця цього звука в кожному слові.

7. Рахунок 1 - 10 (щука, лящ).

8. Розучування вірша.

Не дощ іде — періщить злива,

Щенятко вимокло, як хлющ.

А щиглик, щебетун щасливий,

Щебече, пурхнувши на кущ. (Н. Забіла)

Заняття 75

1. Звук [р-р-р] (тривале проговорювання голосно, тихо, пошепки).

2. Склади і слова:

ра-ра-рарак РУ-РУ-РУрука

ра-ра-рарама РУ-РУ-РУручка

ро-ро-ророт ри-ри-ририба

ро-ро-ро —робот рі-рі-рірічка

3. Ряди слів (див. п. 2).

4. Скоромовки.

Ра-ра-рависока гора.

Ра-ра-раглибока нора.

Ро-ро-ронове перо.

Ру-ру-румале кенгуру.

5. Виділення зі скоромовки слів зі звуком [р].

6. Прямий і зворотний рахунок (1 10) зі словами риба, рама, рука.

1. Звуко-складовий аналіз, друкування слів (див. п. 6).

Заняття 76

1. Звук [р-р-р] (тривале проговорювання голосно, тихо, пошепки).

2. Складові ряди:

ра-ро-ру-ри ру-ри-ра-ро

ро-ру-ри-ра ри-ра-ро-ру

3. Склади:

барабан сорока груша

гітара ворона гриб

мураха ворота гроза

4. Скоромовка.

Тара-тара-тара-ра —

Піднімайся, дітвора!

Піднімайся, дітвора!

В дитсадок вже йти пора!

Туру-туру-туру-ру —

Піднімаєм, дітвору!

Піднімаєм, дітвору!

Туру-туру-туру-ру!

Тири-тири-тири-ри —

Нема вдома дітвори.

5. Гра «Телеграф» — поділ слів на склади (див. п. 3).

6. Гра в м’яч — пригадування слів на [р].

7. Аплікація «Барабан».

Заняття 77-78

1. Звук [р-р-р] (тривала вимова голосно, тихо, пошепки).

2. Склади і слова:

ар-ар-ар — пара ир-ир-ирмир

ар-ар-арудар ир-ир-ирсир

ар-ар-арсанітар ир-ир-иртир

ар-ар-аркомар ор-ор-орхор

ер-ер-ервітер ир-ир-иркомандир

ер-ер-еркатер ор-ор-орпомідор

3. Поділ слів на склади — гра «Телеграф».

4. Рахунок 1 - 10 (див. п. 2, вибірково).

5. Друкування, складання схем (див. п. 2, вибірково).

6. Скоромовки.

Мурка муркоче — морозива хоче,

Мурко руденька, замерзнеш, дурненька!

7. Виділення із скоромовки слів зі звуком [р].

8. Складання речень зі словами (див. п. 2, 4).

9. Друкування букви [щ], складів ащ, ощ, ущ, ищ, іщ, ящ; слів плащ, дощ, кущ.

10. Аплікація «Плющ».

Заняття 79

1. Звук [р-р-р] (тривала вимова голосно, тихо, пошепки).

2. Складові ряди:

ар-ор-ур-ир ра-ро-ру-ри ор-ур-ир-ар ро-ру-ри-ра ур-ир-ар-ор ру-ри-ра-ро ир-ар-ор-ур ри-ра-ро-ру

3. Склади:

карта гірка дірка мурка

парта орден верба шкірка

марка гарбуз цікор куртка

картина буквар морж курка

прапор брунька просо гуркіт

4. Рахунок 1 - 10 (див. п. З, вибірково).

5. Гра «Телеграф» (див. 3).

6. Дієвідмінювання в теперішньому часі:

тримати в руках буквар; збирати гарний урожай; зірвати червону троянду.

7. Заучування вірша.

Зо три дні їжак сопів,

Зо три дні не спав, не їв,

День копав на зиму пору,

Другий день робив комору,

А на третій на собі

їжі наносив туди. (А. Костецький)

8. Виділення слів на звук [р] з оповідання.

9. Споріднені склади:

горагірка, гірський, норанірка,

коморакомірка, комірчина

10. Ілюстрація до вірша.

11. Пригадування слів на звук [р] — гра в м’яч.

12. Повторення скоромовок на звук [р] (див. заняття 72, 73, 74, 75).

Заняття 80-81

1. Звук [р-р-р] (тривала вимова голосно, тихо, пошепки).

2. Складові ряди:

тра-тро-тру-три атр-отр-утр-итр

тро-тру-три-тра отр-утр-итр-атр

тру-три-тра-тро утр-итр-атр-отр

три-тра-тро-тру итр-атр-отр-утр

рта-рто-рту-рти арт-орт-урт-ирт

рто-рту-рти-рта орт-урт-ирт-арт

рту-рти-рта-рто урт-ирт-арт-орт

рти-рта-рто-рту ирт-арт-орт-урт

3. Слова:

трава метро друг дерево

трамвай просо дружба перець

айстра родина другий перехід

люстра відро груша черепаха

завтра дрова ручка береза

ранок ворона рука черемха

радість корона рута терези

ракета корова рубанок перелаз

4. Вправи «Запам’ятай, повтори», «Телеграф», «Телефон», «1-3-4-10» зі словами: труба, люстра, дерево, барабан, парашут.

5. Дібрати споріднені склади: деревотрававорона— ... .

6. Дієвідмінювання в теперішньому часі:

дружити з Романом; рубати дрова.

7. Заучування скоромовки.

У дворі трава, на траві дрова,

Не рубай дрова на траві двору

8. Вивчити вірш.

Дубові дрова дід рубає В дворі під деревом старим.

А дітвора допомагає

Носити дрова з двору в дім. (Н. Забіла)

9. Звуко-складовий аналіз, вправи з розрізною азбукою, друкування слів (див. п. З, вибірково).

10. Дібрати ознаки і дії до предмета — айстра.

11. Читання слів на картках з пропущеною буквою [р].

Заняття 82

1. Звук [р-р-р] (тривала вимова голосно, тихо, пошепки).

2. Складові ряди:

дра-дро-дру-дри адр-одр-удр-идр

дро-дру-дри-дра одр-удр-идр-адр

дру-дри-дра-дро удр-идр-адр-одр

дри-дра-дро-дру идр-адр-одр-удр

рда-рдо-рду-рди

рдо-рду-рди-рда

рду-рди-рда-рдо

рди-рда-рдо-рду

3. Склади:

жирафа дрозд друг

хмара дрова подруга

парашут відро кенгуру

радіо рот перукар

райдуга Роман друкарня

квадрат розетка другий

4. Лексичні і граматичні вправи:

а) прямий і зворотний рахунок (1

б) поділ слів на склади (див. п. 3);

в) дібрати споріднені склади: друг —..., хмара — ....

г) ознаки і дії до предмета (друг, хмара).

5. Заучування скоромовки.

Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок — сорок морок.

6. Повторення скоромовок на [р] (див. заняття 72-75, 77-78).

7. Виділення і запам’ятовування слів на р з цих скоромовок, ігри в м’яч «Запам’ятай, повтори».

8. Постановка звука [р].

Заняття 83

1. Звук [р-р-р] (тривала вимова голосно, тихо, пошепки).

2. Складові ряди:

кра-кро-кру-кри кре-кро-кру-кри

кро-кру-кри-кра кро-кре-кри-кру

кру-кри-кра-кро кру-кри-кре-кро

кри-кра-кро-кру кри-кру-кро-кре

3. Склади:

край крок крупа крила

кран кров круто крило

краби кропива круча крик

країна крохмаль круч Крим

красуня крокодил кружок крижина

4. Лексико-граматичні вправи.

а) «Запам’ятай, повтори»;

б) «Телеграф»;

в) рисунок 1 - 10 (кран, крок, крило);

г) дібрати споріднені склади, круг — ..., крило — ... .

5. Заучування скоромовки.

Кричав Архип,

Архип захрип.

Не треба Архипу

кричати до хрипу.

6. Читання уривка з казки В. Сухомлинського.

Деркач і Ластівка

Летить у небі ластівка в теплий край. Відстала від гурту та й доганяє. Сіла перепочити на луках. Бачитьіде Деркач. Помаленьку мандрує. Питає Ластівка:

— Куди це ти мандруєш, Деркачику?

— В теплий край,відповідає Деркач.

7. Ілюстрація до уривка з казки.

8. Постановка звука [р].

Заняття 84

1. Звук [р-р-р] (тривала вимова голосно, тихо, пошепки).

2. Складові ряди:

гра-гро-гру-гри агр-огр-угр-игр гро-гру-гри-гра огр-угр-игр-агр гру-гри-гра-гро угр-игр-агр-огр гри-гра-гро-гру игр-агр-огр-угр

3. Склади:

гра гребінь гроза груша

град грек гроші група

грам гриб грот грудень

грак грива громада Грузія

графин гризун гроно груздь

гравець гриміти грозовий груди

4. Лексико-граматичні вправи з даними словами.

а) «Запам’ятай, повтори»;

б) рисунок 1 - 10 (груша, графин, гриб)

5. Заучування скоромовки.

Гри-гри-гри — виросли гриби,

Гру-гру-гру — в кошик їх зберу,

Гра-гра-гра — додому вже пора.

6. Звуко-складовий аналіз, вправи з розрізною азбукою, друкування, складання схем слів гроза, град, гриб, груша.

7. Ліплення «Гриби».

8. Повторення скоромовок і віршів на звук [р].

9. Постановка звука [р].

Заняття 85

1. Звук [р-р-р] (тривала вимова голосно, тихо, пошепки).

2. Складові ряди:

пра-про-пру-при апр-опр-упр-ипр

про-пру-при-пра опр-упр-ипр-апр

пру-при-пра-про упр-ипр-апр-опр

при-пра-про-пру ипр-апр-опр-упр

бра-бро-бру-бри абр-обр-убр-ибр

бро-бру-бри-бра обр-убр-ибр-абр

бру-бри-бра-бро убр-ибр-абр-обр

бри-бра-бро-бру ибр-абр-обр-убр

3. Склади:

правда брат бритва

просо бронза брила

пружина брошка добрий

прутик брама зебра

прапор брови брусок

праска брухт брусниця

4. Лексико-граматичні вправи:

а) споріднені слова: брат

прапор

б) рисунок 1 - 10 (брат, прапор, прут).

5. Заучування скоромовки.

Прийшов Прокіп — кипів окріп, пішов Прокіп — кипів окріп.

6. Переказування.

Вершники

Знайшов Кіндрат прутик. Сів на нього, взяв у руки прапорець і поскакав, як на конячці, розмахуючи прапорцем. Побачив Кіндрата Тарас. Також узяв прутик і прапорець. Ось уже два вершники скачуть, розмахуючи прапорцями. їм хороше і радісно.

7. Постановка звука [р ].

Заняття 86

1. Звук [р-р-р] (тривала вимова голосно, тихо, пошепки).

2. Складові ряди:

фра-фре-фро хра-хре-хри-хру

фре-фро-фра хре-хри-хру-хра

фро-фра-фре хру-хра-хре-хри

3. Склади:

фраза фронт хризантема

Франція фрикаделька хрумати

французи фрукти храп

4. Повторення віршів, скоромовок на [р].

5. Читання і переказування уривка з оповідання В. Львова «Жайворонок».

На зиму жайворонки летять од нас в теплий край. Але на початку березня, як тільки почне припікати сонечко і на полях з’являться перші проталини, вони повертаються назад. З піснями прилітають вони до нас і зграями вкривають проталини, де шукають собі їжузерна торішніх трав. Трохи згодом починають робити гнізда.

6. Виділення слів на [р] з оповідання «Жайворонок».

7. Розучування вірша.

Хмарка

Рано над морем Хмарка літала,

В ризах рожевих Сонечко ждала.

8. Читання слів на звук [р] (складної звуко-складової структури) за картками.

9. Постановка звука [р].

Заняття 87

1. Звук [р-р-р] (тривала вимова голосно, тихо, пошепки).

2. Повторення складових рядів.

3. Гра «Телефон» — пригадування слів на [р]\

а) в кінці слова;

б) на початку слова;

в) в середині слова.

4. Повторення всіх скоромовок на [р] (див. заняття 72-75, 77-79, 81-83).

5. Склади:

температура оркестр квартира

трактор розмір маршрут

тротуар термометр пробірка

барометр скоромовка прикраси

6. Доповнити речення назвами малюнків.

• У Романа нові....

• У Лариси на шиї красивий ....

• На городі виростає великий ... .

• Навколо будинку збудували високий ....

Малюнки: шкарпетки, шарф, гарбуз, паркан.

7. Постановка звука [р].

Заняття 88

1. Звук [р-р-р] (тривала вимова голосно, тихо, пошепки).

2. Повторення складових рядів, скоромовок (в швидкому темпі).

3. Пригадування і проговорювання слів — гра «Телеграф»:

а) односкладових;

б) двоскладових;

в) трискладових.

4. Розучування вірша.

Кіт збирався до роботи,

Та завадили турботи.

Треба висушить хвоста,

Накрутити вусик.

І зчесати з живота

Позапічний трусок.

День у день такі турботи,

Що не встигнеш до роботи. (Воронько)

5. Гра «Відгадай слово».

..ись, ..иба, ша... ..айдуга, ..омета, ..адіо, теат.., ..ука, кома.., цуко.., ..обот.

6. Постановка звука [р].

загрузка...
 

Вгору