Лексична тема "Птахи". Граматична тема "Ненаголошені голосні в коренях слів". Робота над звуками З і Ж

А.С. Винокур


Перше заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Пернаті друзі».

Хід заняття

I.Вступна бесіда па тему «Птахи». Розширення словникового запасу учнів: показ малюнків птахів із зазначенням їх назв (зозуля, зяблик, фазан, дрізд, казарка, орел, шишкар, дятел, грак, шпак, чайка, горобець).

II.Читання оповідання «Пернаті друзі», бесіда за змістом прочитаного.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Постановка і закріплення правильної вимови звука з.

2.Вправи па чітке і правильне вимовляння сліп: друзі, дізнатись, знищувати, з’явиться, збір, гніздечко.

3.Розвиток фонематичного сприймання:

а) назвати перший звук у словах: зозуля, зяблик, збір. Визначити наголоси у цих словах;

б) дібрати слова, що означають назви птахів, з наголосом па першому складі (дятел, голуб, зяблик, ластівка, чайка).

4. Вправи на звуковий аналіз:

а) проаналізувати звуковий склад слів: гніздо, зерно;

б) робота з картками. Логопед роздає дітям набори карток, па яких записані слова із буквою з, і пропонує розкласти їх так, щоб із перших букв цих слів утворились нові слова, що означають назви птахів.

Зразок.

Завод

Фізика

Дивізія

Казан

Озеро

Азбука

Розум

Аналіз

Загін

Закон

Ізюм

Земля

Замок

Розмова

Азбука

Язик

Коза

Азія

IV.Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів.

У словосполученнях довгий хвіст, короткий дзьоб старе гніздо, холодна зима замінити виділені прикметники так, щоб воші набули протилежного значення.

2. Вправи на морфологічний аналіз.

До поданих слів дібрати споріднені так, щоб ненаголошені є, и у коренях стали наголошеними: провели, користь, зернята, гризуни (проведений, корисний, зерна).

Слова записати парами, поставити знак наголосу.

За дібраними словами скласти речення.

V. Домашнє завдання.

1.Скласти речення з словами: крило, дзьоб.

2.Відгадати загадку.

Без рук, без сокири, а зроблена хатина (гніздо).

Друге заняття

Лексичний матеріал: продовження роботи над оповіданням «Пернаті друзі».

Хід заняття

1.Перевірка домашнього завдання. Закріплення умінь давати зв’язні відповіді на запитання за змістом прочитаного.

II.Фонетико-фонематичні вправи.

Закріплення правильної вимови звука з, вправи па чітке і правильне вимовляння слів із звуком 3.

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) назвати третій звук у словах: фазан, зозуля, казарка;

б) дібрати слова, що означають назви птахів, з наголосом па другому складі (ворона, зозуля, казарка, сорока, синиця).

III. Лексико-граматичні вправи.

1.Вправи па морфологічний аналіз:

а) визначити будову слів: приносити, розвісити;

б) пояснити, що спільного в будові слів: заварка, записка, загорода, забудова, загроза, закупка.

2. Робота над реченням:

а) з поданих слів скласти і записати речення.

1.Люди, називають, птахів, друзями, своїми. 2. Птахи, полів, знищують, шкідників, садів, городів;

б) скласти усно речення з словами: розрізав, вирізав, зрізав, відрізав, підрізав, порізав, перерізав.

Вказати на відтінки значення слів. Порівняти, де можна, префікси і однозвучні прийменники.

IV. Домашнє завдання.

Скласти речення з словами: гніздо, орел, дятел, чорногуз.

Третє заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Пташині гнізда».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання оповідання «Пташині гнізда», бесіда за змістом прочитаного.

Словникова робота: стеблинка, оболонка, волокна, звивають, ремез.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Вправи на чітке і правильне вимовляння слів із звуком з: звивають, гніздо, зяблики, лозинки, корзинка, називають, ремез, гніздяться.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізняти слова, в яких е звук з;

б) дібрати слова з наголосом на першому, другому, третьому складах.

3. Вправи на звуковий аналіз.

Проаналізувати звуковий склад слів: лозинка, назичити, ремез.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Вправи на морфологічний аналіз:

а) з оповідання «Пташині гнізда» виписати слова з ненаголошеними е, и в корені;

б) дібрати до кожного виписаного слова споріднене слово з наголошеним голосним. У дібраних словах визначити корінь.

2. Робота над реченням.

Скласти і записати речення з поданих слів.

Мостять, у, дерев, дуплах, дятли, гнізда.

V. Домашнє завдання.

Скласти і записати речення з словами: ластівка, лебідь, зозуля, качка.

Четверте заняття

Лексичний матеріал: продовження роботи над оповіданням «Пташині гнізда».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Бесіда за змістом оповідання «Пташині гнізда».

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Закріплення і уточнення правильної вимови слів із звуком з.

2.Звуковий аналіз слів із звуком з.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Розширення словникового запасу учнів:

а) дібрати синоніми до слів: лелека, несподівано (чорногуз, бусол; раптом, зненацька)-,

б) пояснити приказку.

Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.

2. Вправи на морфологічний аналіз.

Гра «Від якого слова утворено» (стор. 124).

Слова для ведучого: маленька, тепленька, слабенька, молоденька, швиденька, біленька, чорненька, сіренька, веселенька.

3. Робота над реченням.

З поданих слів скласти речення.

Граки, із, гнізда, свої, гілок, звивають, легких.

V. Домашнє завдання.

Відгадати загадку.

Швидко скрізь цей птах літає,

безліч мошок поїдає,

за вікном гніздо будує,

тільки в нас він не зимує (ластівка).

П'яте заняття

Лексичний матеріал: вірш М. Познанської «Лелеки».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання вірша «Лелеки», бесіда за змістом прочитаного.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Закріплення і уточнення правильної вимови слів із звуком з (у лузі, в тузі, завтра, сизий).

2.Звуковий аналіз слів із звуком з.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Розширення словникового запасу учнів:

а) з’ясувати зміст слів: вирій, клекіт, сизий

б) з’ясувати зміст приказок.

Де багато пташок, там нема комашок.

Ластівка день починає, а соловей його кінчає.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) дібрати споріднені слова до слів: крило, перо;

б) визначити початкову форму слів: у тузі, у лузі.

3. Робота над реченням.

Списати речення, вставляючи пропущені букви.

1.Птахів називають кр...латими друзями. 2. Шпаки ходять по зораному полю і дзьобом витягують з ґрунту з...мляних черв’яків. 3. Там, де гнеться в...рболіз, чорногуз в ставок заліз.

V. Домашнє завдання.

Скласти речення з словами: синиця, ворона, півень. До слів сокіл, голуб дібрати слова, які відповідають на питання я к и й?

Шосте заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Переліт птахів».

Хід заняття

І. Перевірка домашнього завдання.

IIЧитання оповідання «Переліт птахів», бесіда за змістом прочитаного.

Словникова робота: багатозначність слів ключ і вожак. З’ясування поняття перелітні птахи.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Робота над вимовою:

а) уточнення правильної вимови звука ж;

б) вправи на чітке і правильне вимовляння слів із звуком ж: вожаки, кожний, чужі, журавлі, окиві, наближення.

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) назвати перший звук у словах: журавлі, жайворонок-,

б) назвати третій звук у словах: вожаки, кожний, чужий.

3. Вправи па звуковий аналіз.

Проаналізувати звуковий склад слів: чиж, стриж, жайворонок.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів.

До слів першого стовпчика дібрати відповідні слова за змістом з другого стовпчика.

гніздечко

пір’я

зграйки

пташка

кігті

гострі

невеликі

маленька

легке

тепле

2. Вправи на морфологічний аналіз:

а) визначити будову слів: перелітні, малята;

б) з оповідання «Переліт птахів» виписати слова з ненаголошеними е, и в коренях (ведуть, живими, весна)

і дібрати до них споріднені з наголошеним голосним. Пояснити правопис виписаних слів.

3. Робота над реченням.

З кожної пари слів скласти речення: прилітативідлітати; нападатизахищатись.

V. Домашнє завдання.

1.Відгадати загадку.

Довгі ноги, довгий ніс.

Прилетів — обід приніс: смачних жабеняток

для своїх маляток (журавель, лелека).

2. Підготуватись до розповіді па тему «Відліт птахів».

Сьоме заняття

Заняття проводиться на раніше вивченому матеріалі.

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання. Повторення вивченого.

II.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Робота над вимовою:

а) закріплення правильної вимови слів із звуком ж;

б) опрацювання правильної вимови слів вірша:

Жоржик лежень, лежебока, з лежебокою морока.

Жепя каже: — Не лежи, жито жати поможи!

Лежень каже: — Дуже жалко, жалко, Женечко, лежанки.

Що ж, де будете ви жати — в житі зможу я лежати?

Г. Бойко

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізняти слова із звуком ж;

б) визначити наголос у словах.

3. Удосконалення навичок звукового аналізу. Проаналізувати звуковий склад слів: хижак, пожива,обережний.

III. Лексико-граматичні вправи.

1.Розширення словникового запасу учнів:

а) утворити зменшувальні слова від слів: горобець, синиця, журавель;

б) з’ясувати, чи будуть спорідненими слова: сороксорока-, синицясинок,

в) визначити, які слова вжиті в прямому значенні, і які — в переносному: орлине плем’я, комсомольське плем'я; золоті руки, золотий годинник.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу. Знайти у вірші «Лежебока» споріднені слова до слова лежати. Визначити корінь у цих словах.

4. Робота над реченням.

До поданих слів дібрати споріднені слова так, щоб ненаголошені е, и у коренях стали наголошеними: верба, весло, вечірній, мислитель, низина, писати, пиляти. З першими трьома словами скласти речення.

IV. Домашнє завдання.

1.Скласти речення з словами: стежинка, держати, життя.

2.Відгадати загадку.

Які ноги, такий ніс, по болоту ходить скрізь.

Хату па хаті має, жабам рахунок знає (лелека).

Восьме заняття

Лексичний матеріал: бесіда про користь птахів.

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Бесіда про користь птахів.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Уточнення правильної вимови слів із звуком ж.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізняти слова із звуком ж; дібрати слова із звуком ж;

б) дібрати слова з наголосом на першому, другому, третьому складах.

3. Удосконалення павичок звукового аналізу. Проаналізувати звуковий склад слів: журавлі, вожак.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) утворити слова за зразком.

сорокасороченя зозуля —

галка — ворона —

сова — журавель —

б) до слів синиця, зозуля дібрати слова, які відповідають па питання я к а?

2. Удосконалення павичок морфологічного аналізу:

а) від слова стрибати утворити пові слова з префіксами пере-, по-, до-

б) з’ясувати, чи будуть спорідненими слова: шпакшпаклювати; ластівкаласощі; соколинийсоковитий.

3. Робота над реченням.

До поданих слів дібрати споріднені слова так, щоб ненаголошені в, и у коренях стали наголошеними: пекти, ребро, ремінець, рибалка, синок, число.

З дібраними словами скласти речення.

V. Домашнє завдання.

Скласти і записати речення з словами: соловейко, жайворонок, сова.

Дев'яте заняття

Лексичний матеріал: оповідання М. Трублаїні «Орел шукає здобичі».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання оповідання «Орел шукає здобичі». Бесіда за змістом прочитаного.

Словникова робота: здобич, куріпка, повітроплавці, напасник, пазурі. З’ясувати зміст слів: планер, аеростат, поштовий голуб.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Закріплення правильної вимови слів із звуками

з і ж: знявся, озирав, хижак, заєць та ін. (з тексту оповідання, що опрацьовується).

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) вправи па диференціацію звуків з і ж;

б) порівняння слів із звуками з і ж (з тексту оповідання) .

3. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) проаналізувати звуковий склад виділених слів. Голуб помітив напасника і почав знижуватись до землі;

б) дати відповідь на запитання: Як можна дістати замість слова фазан слово сазані

IV. Лексико-граматичні вправи.

а) назвати свійських і диких птахів; кожну групу назв узагальнити;

б) утворити слова за зразком.

орелорлята сокіл — голуб —

горобець — сова — лебідь —

в) з’ясувати зміст приказки.

Не вчи орла літати, а соловейка співати.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) від слова летіти утворити нові слова з префіксами за-, під-, пере-, від-, до-, по-, ви-;

б) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: бережок, візок, лужок, зубок, сніжок, кружок, казанок, пиріжок, стіжок.

3. Робота над реченням.

З поданих слів скласти речення.

Біля, часто, журавлі, боліт, живуть.

V. Домашнє завдання.

1.Підготуватись до розповіді змісту оповідання «Орел шукає здобичі».

2.Відгадати загадку.

Десяте -одинадцяте заняття

Лексичний матеріал: оповідання, складене за опорними словами на тему «Порожнє гніздечко».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Складання оповідання за опорними словами: діти, ліс, гніздечко, яйця, розглядати, пташки, тривожно, пищати, порожне гніздечко.

Запис складеного оповідання.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1. Розвиток фонематичного сприймання:

Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним здобуваю (дятел).

сильний

чорний

сіренький

червоногруді

маленька

а) розрізнення слів із звуками з і ж

б) добір слів із звуками з і ж.

2. Удосконалення павичок звукового аналізу.
Прочитати речення.

Основна їжа журавлів жаби, слимаки, миші, вужі.
Зробити звуковий аналіз виділених слів.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) пояснити зміст висловів: щебече, як ластівка;
стрекоче, як сорока; одягнувся, як папуга
;

б) до слів першого стовпчика дібрати відповідні за
змістом слова з другого стовпчика.

грак білобока

сорока
жайворонок
снігурі
синичка
орел

2. Вправи на морфологічний аналіз:

а) визначити будову слів: гніздечко, розглядати-,

б) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: головка, ніжка, жабка, доріжка, нірка, соломка, зграйка.

3. Робота над реченням.

Списати речення, вставляючи замість крапок пропу-
щені букви.

Журавлі ж...вуть біля боліт, лісових озер, па луках, б...регах річок. Гніздо журавлі мостять прямо на з...млі і її...суть у нього двоє в…ликих яєць. У кіпці літа журавлі зб...раютьсл в...ликими зграями і відлітають у т...плі краї.

У виділених словах визначити наголошені склади.

V. Домашнє завдання.

Скласти оповідання на тему «Як треба піклуватись про пташок узимку».

Дванадцяте заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Зозуля» .

Хід заняття

І. Перевірка домашнього завдання.

II.Читання оповідання «Зозуля», бесіда за змістом прочитаного.

Словникова робота: обережний, полохливий, черевце, мохнаті гусениці.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Уточнення і закріплення правильної вимови слів із звуками з і ж.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізпеипя слів із звуками з і ж;

б) добір слів із звуками ж і з.

3. Удосконалення навичок звукового аналізу. Проаналізувати звуковий склад слів: обережно, зозуленята.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1. Збагачення словникового запасу учнів:

а) пояснити зміст висловів: живуть, як голуб’ята; надувся, як індик; бачить, як сова вночі; налетів, як яструб;

б) пояснити зміст приказок.

1.Лякана ворона і куща боїться. 2. Дружні сороки орла заклюють.

2.Робота над реченням:

а) з поданих слів скласти речення.

Дрібними, живиться, сова, гризунами;

б) пояснити правопис слів з оповідання «Зозуля»: живе, невеликого, черевце, величина, корисний;

в) гра-лото «Речення» (стор. 75).

Великі картки

Гарно співають пташки у .. гаю. Восени граки ... під нас на південь.

У маленької сіренької пташки було зламане ... . Високо в синьому весняному небі співав ....

За літо ластівка знищує мільйони шкідливих ... . Навесні птахи ... гнізда і виводять пташенят.

Восени багато ... відлітає в теплі краї.

Сороки живуть у лісі, але восени і взимку їх можна побачити біля житла ....

Сонце промінь шле землі, прилітають ... . У люті ... снігурі виводять пташенят

Малі картки

зеленому

відлітають

крильце

жайворонок

комах

мостять

птахів

людини

журавлі

морози

V. Домашнє завдання.

Відгадати загадку.

Сам вечірньої години заховався в кулі; калини та па дудочку одну грає пісню чарівну (соловейко).

Тринадцяте заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Зозуля» (продовження) .

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання. Закріплення умінь зв’язно відповідати па запитання за змістом прочитаного.

II.Фонетико-фонематичні вправи.

Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізнення слів із звуками з і ж;

б) добір слів із звуками з і ж;

в) визначення наголошених складів у дібраних словах.

III. Лексико-граматичні вправи.

1. Збагачення словникового запасу учнів:

а) зробити усний опис будь-якої пташки, вживаючи означення;

б) відгадати загадку.

Летить орлиця по синьому небі, крила розкрила, сонце закрила (хмара).

Спостереження над словами: крила, розкрила, закрила.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу. Гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: шишечка, стежечка, пташечка, кішечка, качечка, чашечка, чаєчка.

3. Робота над реченням:

а) з поданих слів скласти речення.

1. На, сороки, у, деревах, мостять, гнізда, лісі, високих. 2. Птахи, кущах, гнізда, в, деякі, корисні, мостять, колючих;

б) виділені слова замінити прикметниками: спів солов’я; клекіт орла; око сокола; крило журавля.

З утвореними словами скласти і записати речення.

IV. Домашнє завдання.

1.Скласти речення з поданих слів.

Чайка, над, водою, білокрила, звилась.

2. Відгадати загадку.

Б’ється, стука молоток, поправляє нам садок (дятел).

Чотирнадцяте заняття

Заняття проводиться на раніше вивченому матеріалі.

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Бесіда про птахів та їх користь.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

Розвиток фонематичного сприймання і навичок звукового аналізу:

а) розрізнення слів із звуками з і ж;

б) добір слів із звуками з і ж па початку, в середині і 11 кіпці слів.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) пояснити утворення слів: снігур, дуплянка. Звернути увагу на правопис слова дуплянка (чому треба писати п, а не б);

б) з’ясувати зміст приказок.

1.Пташка красна своїм пір’ям, а людина — знанням.

2.Одна ластівка весни не робить;

в) назвати зимуючих і перелітних птахів. Кожну групу назв узагальнити.

2. Вправи на морфологічний аналіз.

Пояснити, що спільного в будові слів: запрошення, затемнення, захоплення, загострення, затоплення.

3. Робота над реченням.

Скласти речення з поданими словами: з’являєтьсязникає; піднімаєтьсязнижується; шкідливікорисні.

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до розповіді на тему «Птахи — наші Друзі».

 

Вгору