Лексична тема "Ліс". Граматична тема "Відміни іменників. Перша, друга і третя відміни". Робота над звуками Л і Р

А.С. Винокур


Перше заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Білка».

Хід заняття

I.Вступна бесіда про ліс і його мешканців.

II.Читання оповідання «Білка», бесіда за змістом прочитаного.

Відгадування загадки.

В сосні дупло, в дуплі тепло.

А хто в дуплі живо в теплі? (білка).

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Уточнення правильної вимови звука л.

Вправи па чітке і правильне вимовляння слів із звуком л: ліс, білка, зелений, настала, листя, почала, гілочка, дупло.

Правильно вимовляння слів наведеної вище загадки про білку.

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) назвати перший звук у словах: лисиця, ліс, листя, лев, ліщина;

б) дібрати слова до теми «Ліс» з наголосом на першому складі (білка, гілка, листя).

3. Удосконалення павичок звукового аналізу:

а) змінюючи кожного разу лише одну букву в слонах, з’ясувати, як можна дістати замість слова пилка слово булка (пилкаполкаголкагілкабілкабулка);

б) відгадати шараду.

На неї птах сідає, вона його гойдає.

А г на б змінить —

звірятком стане вмить (гілка—білка).

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) утворити зменшувальні слова від слів: білка, лисиця;

б) дібратп складні слова, перша частина яких ліс (лісопарк, лісовоз, лісоруб, лісосмуга, лісоматеріал).

2. Робота над реченням:

а) з поданих слів скласти речення.

1. У, маленьке, легке, білки, тіло. 2. Гніздо, часто, в, сосни, білка, дуплі, влаштовує;

б) визначити відміну іменників: ліс, жолудь, дупло, лисиця. Скласти з ними речення і записати їх у зошит.

V. Домашнє завдання.

1.Відгадати загадку.

Восени веселить, літом холодить, а взимку гріє (ліс).

2. Визначити відміну іменників: весна, літо, осінь, зима. Скласти з ними речення.

Друге заняття

Лексичний матеріал: бесіда про ліс.

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання і повторення вивченого.

II.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Уточнення правильної вимови звука л у словах і реченнях.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) назвати третій звук у словах: жолудь, галявина, соловей, гілка;

б) дібрати слова до теми «Ліс» з наголосом на другому складі (дупло, лісник, ліщина, мисливець, ялина, лисиця).

3. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) проаналізувати звуковий склад слів: мисливець, вцпло;

б) з’ясувати, як можна дістати замість слова ліс слоїволис;

в) відгадати шараду.

Я лише три букви маю, весь у зелені буяю.

Спробуй букву замінить —

хижим звіром стану вмить (ліс—лис).

III. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) пояснити значення слів: галявина, жолудь;

б) у словосполученнях вогка земля, молоді посадки, густий ліс замінити прикметники так, щоб вони набули протилежного значення.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) пояснити, від яких слів утворені слова: ліщина, гущавина;

б) вказати, що спільного в будові слів: прийом, прилив, приліт, прихід, приріст.

3. Робота над реченням:

а) визначити відміну іменників: ліщина, галявина, лісник, лис. Скласти з штми речення і записати їх у зошит;

б) записати речення.

На зиму білка готує запаси жолудів, шишок, горіхів і складає їх у своєму дуплі.

Виписати з речення іменники і визначити їх відміну.

IV. Домашнє завдання.

Відгадати загадку.

Зимою чорне, літом зелене, а восени жовте (ліс).

Третє заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Зима в лісі»

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання оповідання «Зима в лісі», бесіда за змістом прочитаного.

Словникова робота: полянка, лігво, запашний.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Уточнення правильної вимови слів із звуком л: білий, побіліли, лісові полянки, лігво, лежень, дбайливий.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізнення слів із звуком л;

б) добір слів до теми «Ліс» з наголосом на першому, другому і третьому складах.

3. Удосконалення павичок звукового аналізу:

а) зробити звуковий аналіз слів: полянка, лігво, смолиста;

б) робота з картками: логопед роздає дітям набори карток, па яких записані слова із буквою л, і пропонує розкласти їх так, щоб із перших букв цих слів утворились пові слова, що означають назви тварин.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) визначити суфікс у слові лісок і дібрати інші слова з таким самим суфіксом (місток, колосок, синок, волосок) ;

б) визначити суфікси у слові лісник і дібрати інші слова з такими самими суфіксами (розвідник, прохідник, колгоспник, лижник, помічник).

2. Вправи па морфологічний аналіз:

а) знайти корені в словах: лежень, запашний, затишне;

б) знайти зменшувальні слова в оповіданні «Зима в лісі»;

к) прочитати речення.

І. Побіліли лісові галявини. 2. До лігва підійшов лісник.

Виділені слова розібрати за будовою;

і) з’ясувати, чи будуть спорідненими слова: мисли і мислення.

3. Робота над реченням.

Списати речення, вставляючи замість крапок пропущені слова.

1. Ліс ... поля від суховію (захищає). 2. Могутня гущавина стіною обступила лісові ... (галявини).

В наведених реченнях підкреслити іменники й визначити відміну і відмінок.

V. Домашнє завдання.

Відгадати загадку.

Маленький, сіренький по лісу біг, за кущиком зник, від лисички втік (зайчик).

Знайти в загадці іменники і вказати відміну і відмінок.

Четверте заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Мурашки».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання оповідання «Мурашки», бесіда за змістом прочитаного.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Уточнення правильної вимови звука р. Вправина чітке і правильне вимовляння слів із звуком р: мурашка, робота, мурашник, спостерігати, вперед, дорога.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізнення слів із звуком р;

б) назвати перший звук у словах: ранок, робота, рись, рушниця, рубати;

в) дібрати слова до теми «Ліс» з наголосом на першому складі.

3. Удосконалення павичок звукового аналізу. Проаналізувати звуковий склад слів: мурашник, тварина.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів.

Утворити слова за зразком.

лисицялисенята ведмідь — ...

білка — ... вовк — ...

заєць — . . . лев — ...

2. Удосконалення павичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слів: мурашник, дубняк

б) спостереження за будовою слів: мурашка, мурашина, мурашник

в) вказати, від яких слів утворені слова: сонячного, соснового, розшукує;

г) у реченні «Потягне, відбіжить, знову схопить і так просувається вперед» визначити слова з префіксами; назвати префікси.

3. Робота над реченням:

а) з поданих слів скласти речення.

1.В, білка, лісі, пухнаста, шукає, горіхи, гриби.

2.Весь, влітку, ліс, дзвенить, голосами, пташиними;

б) у тексті оповідання «Мурашки» відшукати іменники першої відміни і визначити їх відмітці.

V. Домашнє завдання.

Відгадати загадку.

В лісі вирізана, гладенько витесана, співала, заливалася, як називалася? (сопілка).

П'яте заняття

Лексичний матеріал: оповідання про збирання грибів у лісі.

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Складання усного оповідання про збирання грибів.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Вправи па чітке і правильне вимовляння слів із звуком р: гриби, підберезники, мухомор, отруйні гриби, захворіти, ростуть, рижики, грибниця, збирати, не виривати, не руйнувати, зрізати.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізнення слів із звуком р;

б) назвати третій звук у словах: дерево, дорога, береза, горіхи.

3. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) проаналізувати звуковий склад слів: мухомор, збирати;

б) з’ясувати, як можна дістати замість слова гриби слово риби.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) з’ясувати значення слів: грибниця, спори, отруйні гриби;

б) від слів гриб, отрута, горіх, що означають назви предметів, утворити слова, що вказують на ознаки предметів;

в) спостереження над багатозначністю слів: шапка, пеньок;

г) дібрати синоніми до слова гукати.

2. Удосконалення павичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слів: грибниця, підберезник

б) вказати, від яких слів утворені слова: мухомор, підберезник;

в) гра «Від якого слова утворено» (стор. 124).

Слова для ведучого: довгенький, коротенький, вузенький, товстенький, кривенький, ціленький, темненький.

3. Робота над реченням.

З поданих слів, відповідно змінюючи їх, скласти речення. В іменниках визначити відміну й відмінок.

1.Гриб, у, пеньок, розрізняти, і, шапка. 2. Під, частіше, береза, зустрічатися, підберезник. 3. На, береза, білокорій, листя, рясно, зеленіє.

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до розповіді на тему «За грибами».

Шосте заняття

Лексичний матеріал: стаття «Як дізнаються про вік дерева».

Хід заняття

1.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання статті, бесіда за змістом прочитаного.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1. Артикуляційні вправи.

Вправи па чітке і правильне вимовляння слів із звуком р: граб, береза, ростуть, дерева, стовбур, поперечний, зріз.

2. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) проаналізувати звуковий склад слів: береза, граб, дерево;

б) з’ясувати, як можна дістати замість слова гриб слово граб, замість слова граб слово град.

3. Розвиток фонематичного сприймання:

а) розрізнення слів із звуком р

б) добір слів із звуком р

в) добір слів до теми «Ліс» з наголосом на другому складі (береза, кора, ростуть, гриби).

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) утворити зменшувальні слова під слів: береза, гриб, дерево, дуб;

б) до слів першого стовпчика дібрати відповідні за змістом слова з другого стовпчика.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) визначити корені в словах: ростуть, рослини, ростучими;

б) визначити будову слова зріз

в) дібрати споріднені слова до слова дорога

береза

ялинка

стовбур

дуб

гілля

соспа

зелена

стрункий

біла

сухе

висока

міцний

г) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: дубочок, струмочок, гайочок, лісочок, клубочок, ставочок, місточок.

3. Робота над реченням.

З поданих слів скласти речення. В іменниках визначити відмінок і відміну.

1. У, стовбура, самій, серцевина, знаходиться, середині. 2. Дерева, бурею, корінням, високі, з, вивернуті, були.

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до розповіді на тему «Прогулянка до лісу».

Сьоме заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Гроза в лісі».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання оповідання «Гроза в лісі», бесіда за змістом прочитаного.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Закріплення правильної вимови слів із звуками л і р: нарвали, зрозуміли, вдарило, закружляло, краплини, промоклі, непроглядна, злива.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) вправи па диференціацію звуків л і р;

б) порівняння сліп із звуками л і р (з тексту оповідання) .

3. Удосконалення навичок звукового аналізу.

Проаналізувати звуковий склад слів: зрозуміли, нарвали, краплини.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) утворити зменшувальні слова від слів: краплина, хвилина, вітер;

б) пояснити, від яких слів утворені слова: поривчастий, вершечки, злива;

в) дібрати синоніми до слів: вітер, злива;

г) у словосполученнях сухе галуззя, вузька стежка,м’яка деревина замінити прикметники так, щоб вони набули протилежного значення;

д) за поданими ознаками предмета визначити його назву.

Влітку сірий, взимку білий. Хто це?

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слів: непроглядна, закружляло;

б) у тексті оповідання знайти слова з префіксами і визначити в них корені;

в) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: лісок, горішок, грибок,

гайок, пеньок, дубок, листок.

3. Робота над реченням:

а) скласти і записати речення з поданими іменниками першої відміни в родовому відмінку однини з прийменниками біля, до, від, без: галявина, гроза, прогулянка, краплина;

б) з поданих слів скласти речення.

1. Хутро, дорого, білки, тепле, ціниться. 2. У, гострий, і, слух, чуткий, білки, зір.

V. Домашнє завдання.

1.Відгадати загадку.

Від ляку тремтить, швидко біжить (заєць).

2. Скласти речення з словами: звірятко, мисливець, жолуді.

Восьме заняття

Лексичний матеріал: вірш Н. Забіли «Лісова криничка» .

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання і розбір вірша «Лісова криничка».

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Вправи па чітке і правильне вимовляння слів із звуками л і р: рясна, дзюркотить, забрели, збирали.

2.Розвиток фонематичного сприймання:

а) вправи на розрізнення слів із звуками л і р;

б) добір слів із звуками л і р;

в) визначення наголосів у словах першої строфи вірша Н. Забіли.

3. Удосконалення навичок звукового аналізу.

Проаналізувати звуковий склад слів: збирали, забрели.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) пояснити значення висловів: рясна трава, відпочити у затишку;

б) з’ясувати зміст висловів: ходять в лісі шелести, це казки криниченька нам розповіда;

в) дібрати синоніми до слів: криниця, рясна трава;

г) дібрати антонім до слова темна;

д) знайти у вірші зменшувальні слова і вказати, від яких слів воші утворені.

2. Удосконалення павичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слова лісова;

б) дібрати споріднені слова до слова затишок;

в) з’ясувати, чи будуть спорідненими слова проліски і ліщина;

г) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: лапка, берізка, борідка,губка, колодка, травка, ягідка, шкірка.

3. Робота пад реченням:

а) списати речення; слова, що в дужках, поставити в потрібному відмінку; закінчення підкреслити.

1.На (гілка) дерева сиділа білка. 2. По (дорога) до лісу піонери зустріли старого ліспика. 3. Листя на (осика) дрібно тремтіло;

б) списати речення, вставляючи замість крапок пропущені букви л або р:

Тиг...и живуть у ...ісах і в за...ослях комишів па бе- ...егах ВО...ИКНХ ...ічок;

в) гра-лото «Речення». Гра складається з великих карток, па яких подано два речення з пропущеними словами, і маленьких карток, на яких записані окремі слова.

Учні одержують по великій картці. Логопед читає слова на маленьких картках. Той, кому підходить за змістом назване слово, повідомляє про це, одержує картку і ставить її па відповідне місце своєї великої картки. Виграє той, хто раніше заповнить велику картку маленькими картками.

Зразки великих карток

Прудка білочка сушить добірні .... їжак вибрав собі нірку під ....

Діти пішли......по гриби.

Дуб — найміцніше дерево наших ....

У траві діти знайшли колючого ....

Білка ... з дерева на дерево.

У лісі росли великі ....

Мисливці знайшли ...... трьох лисенят.

Школярі зібрали насіння лісових ....

У лісі росте білокора ....

Зразки маленьких карток

гриби | перестрибувала|ялиною|дерева

в ліс|в норі | лісів|дерев

їжака|береза

V. Домашнє завдання.

Вивчити напам’ять вірш Н. Забіли «Лісова криничка».

Дев'яте заняття

Лексичний матеріал: оповідання, складене за поданими словами на тему «Прогулянка до лісу».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Колективне складання оповідання за поданими словами: діти, гриби, ягоди, заблукати, високе дерево, залізти, дорога, зустріч, дома, хвилюватися.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Закріплення правильної вимови слів із звуками л і р.

2.Вправи на звуковий аналіз слів із звуками лір.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) утворити зменшувальні слова від слів: їжак, місць, ведмідь;

б) дати узагальнюючу назву таким предметам: береза, ялина, дуб, сосна;

в) з’ясувати зміст приказки.

Лісом ішов, а дров не бачив;

г) у словосполученнях високе дерево, гладенька кора, товстий стовбур, нижні гілки замінити прикметники так, щоб воші набули протилежного значення.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слів: прогулянка, проліски;

б) визначити, що спільного в будові слів лісник і мурашник;

в) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: білочка, гілочка, ялиночка, сніжиночка, річечка, лопаточка, в’язаночка.

3. Робота над реченням:

а) замість крапок вставити закінчення іменників. Визначити їх відміну і відмінок.

1.Шишк... і насіння в кедрової сосн... більші, ніж у звичайної. 2. Коли вирубують ліси, річк... міліють;

б) записати речення. Слова, що в дужках, поставити її місцевому відмінку.

У (смуга) мішаних лісів зима тепла й волога, а літо триваліше, ніж у (тайга);

в) скласти речення з поданими словами: виросли, підросли, доросли, заросли, переросли. Де можна, порівняти префікси з однозвучними прийменниками.

V. Домашнє завдання.

Відгадати загадку.

Колючий клубочок прибіг у садочок (їжак).

Визначити корені у словах загадки. Скласти речення :і словами: слон, тигр, лось.

Десяте заняття

Лексичний матеріал: вірш Л. Компанієць «Зелений шум».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання вірша, бесіда за змістом прочитаного. Словникова робота: а) з’ясувати вислови:

зодягнув лісочок зеленую шубу, стало повно в лісі зеленого шуму; б) знайти корінь у слові зеленастий.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Розвиток фонематичного сприймання.

Розрізнення слів із звуками л і р.

2. Удосконалення павичок звукового аналізу. Проаналізувати звуковий склад слів: травичка, листок, галявина.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) від слів, що означають назви предметів, утворити слова, що вказують на ознаки: барс, тигр, кріт, соболь;

б) до слів вовк, заєць, ведмідь дібрати слова, які відповідають на питання який?;

в) з’ясувати, який вислів вжито в прямому значенні, а який в переносному: ведмежа послугаведмежа лапа.

2. Удосконалення паличок морфологічного аналізу:

а) визначити відмінки прикметників у словосполученнях: зелений шум, зелену шубу, зеленого шуму, зелена рідня;

б) виписати з вірша «Зелений шум» пестливі слова.

3. Робота над реченням:

а) скласти усно речення з словами: вирубав, підрубав, дорубав, відрубав, порубав. Порівняти, де можна, префікси з однозвучними прийменниками;

б) з кожної пари слів усно скласти речення: горітигаснути, вирубатинасаджувати, забруднюватиочищати, зашумітизатихати; світлийтемний.

V. Домашнє завдання.

Вивчити напам’ять вірш «Зелений шум».

Одинадцяте заняття

Лексичний матеріал: вірш Л. Первомайського «Срібні дерева».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання вірша «Срібні дерева», бесіда за змістом прочитаного.

Словникова робота: пояснити вислови: сріблом пухнастим вкрита земля, в срібних заметах срібні стежки. З’ясувати, чому дерева у вірші названі «срібними».

III. Фонетико-фонематичні вправи.

Вправи на чітке і правильне вимовляння слів із звуками лір.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) зробити усно опис будь-якого дерева, вживаючи різні означення;

б) до слів першого стовпчика дібрати відповідні за змістом слова з другого стовпчика.

заєць

лисиця

ведмідь

білка

вовк

їжак

незграбний

маленька

полохливий

хитра

сірий

колючий


2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) дібрати з вірша споріднені слова до слова срібло;

б) визначити будову слів: пресрібний, приберіг;

в) визначити корінь у слові пухнастий;

г) дібрати антонім до слова густий (ліс).

3. Робота над реченням:

а) виписати з вірша іменники першої відміни, поставити їх у місцевому відмінку однини і скласти з ними речення;

б) з поданих слів скласти речення.

1.Лисиці, вкрите, густим, тіло, хутром. 2. Бурі, у, лісах, ведмеді, водяться, великих.

V. Домашнє завдання.

Відгадати загадку.

Хвостата, носата, руда і зубаста, уміє нечутно ступати, в курчатник залізати, красти курчата.

Як злодійку звати? (лисиця).

У виділених словах визначити корені.

 

Вгору