Лексична тема "Місто". Граматична тема "Правопис відмінкових закінчень іменників першої відміни однини". Робота над звуками П і Б

А.С. Винокур


Перше заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Київ».

Хід заняття

I.Вступна бесіда па тему «Місто».

II.Читання оповідання «Київ», бесіда за змістом прочитаного.

Словникова робота: проспект, постамент, столиця, красень, бульвар, метрополітен.

III. Фонетико-фонематичні вправи.

1.Артикуляційні вправи:

а) уточнення артикуляції звука п;

б) вправи на чітке і правильне вимовляння слів із звуком п: пам’ятник, палац, площа, піонери та ін.;

в) вивчення скоромовки.

Пиляв Пилип поліпа з лип, притупив пилу Пилип.

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) вправи на розрізнення слів із звуком п;

б) добір слів із звуком п па початку слова.

3. Удосконалення павичок звукового аналізу:

а) визначити місце звука п у словах: парк, поїзд, площа, Дніпро, аеропорт;

б) дати відповідь на запитання: Як можна дістати замість слова парк слово карп, замість слова місто слово міст.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу:

а) дати визначення слів: аеропорт, пам’ятник;

б) дібрати синоніми до слів: споруджувати, проспект;

в) до слів парк, поїзд дібрати слова, які відповідають на питання який?

2. Удосконалення павичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слів: привокзальна, пішохідний;

б) дібрати споріднені слова до слів: перехід, вулиця.

3. Робота над реченням.

Списати речення. Іменники, що в дужках, поставити в орудному відмінку однини.

1. Кожного вечора над (площа) пролітав пасажирський літак. 2. З веселою (пісня) піонери поверталися з походу. 3. Сонце піднялося над (ліс).

V. Домашнє завдання.

З поданих слів скласти речення.

1. 15, аптеці, пляшечки, на, стояли, поличках, з, ліками. 2. Школі, діти, з, табору, подарунки, привезли, піонерського.

Друге заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Новий будинок».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання оповідання «Новий будинок». Словникова робота: стеля, бельетаж, басейн.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Артикуляційні вправи:

а) уточнення артикуляції звука б;

б) вправи па чітке і правильне вимовляння слів із звуком б: будинок, балкон, бібліотека, берізка, басейн;

в) вивчення скоромовки.

Бабин біб розцвів у дощ.

Буде бабі біб у борщ.

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) вправи па розрізнення слів із звуком б;

б) добір слів із звуком б.

3. Удосконалення павичок звукового аналізу:

а) визначити місце звука б у словах: балкон, забули, вбудували, добре;

б) проаналізувати звуковий склад слів: будинок, басейн, бульвар.

IV. Лексико-граматичні вправи.

І. Збагачення словникового запасу:

а) дібрати синоніми до слова будинок;

б) у словосполученнях низькі будинки, вузькі бульвари, темні кімнати замінити прикметники так, щоб вони набули протилежного значення.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слова будинок;

б) гра «Від якого слова утворено» (стор. 124).

Слова для ведучого: важкенький, світленький, гостренький, гаряченький, холодненький, старенький, добренький, раденький, тихенький, близенький.

3. Робота над реченням.

Списати речення. Іменники, що в дужках, поставити в місцевому відмінку однини. Закінчення підкреслити.

1. На меблевій (фабрика) виробляють ліжка, шафи, столи, стільці, тумбочки та інші меблі. 2. У шкільній (бібліотека) є багато цікавих книжок. 3. На (берег) моря розташувався піонерський табір.

V. Домашнє завдання.

1.Відгадати загадку.

Багато сусідів весь вік разом живуть, а ніколи не бачаться (вікна будинку).

2. Скласти речення з іменниками: бібліотека, будівля, фабрика в знахідному відмінку.

Третє заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Татків кран».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання оповідання «Татків крап», бесіда за змістом прочитаного.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Артикуляційні вправи.

Порівняння артикуляції й звучання звуків б і п. Співвіднесення звуків б і п з відповідними буквами.

2. Розвиток фонематичного сприймання:

а) порівняння слів із звуками б і п (з тексту оповідання) ;

б) добір слів спочатку із звуком б, а потім із звуком п.

3. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) проаналізувати звуковий склад слів: поверх, будівництво;

б) дати відповідь на запитання: Як можна дістати замість слова бетон слово батоні

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу:

а) дібрати синоніми до слів: велетенський, схибити, іподити будинки;

б) порівняти вислови: водопровідний кран і баштовий кран; стріла баштового крана і стріла для стрільби з лука;

в) виділені словосполучення замінити прикметниками: будинок, збудований з цегли, кабіна, зроблена з скла, майданчик, на якому йде будова.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слів: викопали, виростає;

б) дібрати споріднені слова до слова поверх;

в) визначити корені у словах: височенний, перекинутись.

3. Робота над реченням.

Списати речення. Іменники, що в дужках, поставити у відповідному відмінку. Вставити пропущені букви б або п.

1. На художній (виставка) ми ...обачили ...агато нових картин. 2. На ...ерезі (річка) росте густий вер...оліз. .4. Піонери зупинились від..очити ...ід старим (дуб).

V. Домашнє завдання.

1.Скласти речення з іменниками: блискавка, шибка, шлюпка, трубка, путівка в місцевому відмінку однини.

2.Пояснити правопис сумнівних приголосних у слонах: шлюпка, шибка, трубка.

Четверте заняття

Лексичний матеріал: оповідання «Татків кран» (продовження) .

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Бесіда за змістом оповідання. Закріплення умінь зв’язно викладати зміст прочитаного.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

і. Розвиток фонематичного сприймання:

а) порівняння слів із звуками б і п;

б) вибірковий запис слів тільки із звуком б: будинок, справа, вапно, будова, бензин, помічник, бетон, автобус.

2. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) проаналізувати звуковий склад слів: будинок, зробити, площа;

б) з’ясувати, як можна дістати замість слова кран слово краб.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) у словосполученнях криві вулиці, тихі площі замінити прикметники так, щоб вони набули протилежного значення;

б) до слів дорога, вітрина дібрати слова, які відповідають па питання я к а?

2. Удосконалення павичок морфологічного аналізу:

а) дібрати споріднені слова до слова будівля;

б) визначити суфікс у слові бібліотекар і дібрати інші слова з таким самим суфіксом;

в) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: тарілочка, пружиночка,

ниточка, пилочка, хусточка, кліточка, хвилиночка.

3. Робота над реченням:

а) з поданих слів скласти речення.

1. Могутні, бульварі, дуби, на, росли. 2. Багато, у, автобусів, місті;

б) скласти усно речення з словами: замостити, перемостити, домостити, підмостити, намостити, примостити. Порівняти, де можна, префікси з однозвучними прийменниками.

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до розповіді на тему «Наше місто».

П'яте заняття

Лексичний матеріал: вірш М. Познанської «Квітникарка».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання вірша М. Познанської «Квітникарка», бесіда за змістом прочитаного.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Розвиток фонематичного сприймання:

а) вибірковий запис слів тільки із звуком б: парк, спочинок, буває, робота, турбота, лопата, спокій, обід;

б) дібрати слова до теми «Місто» з наголосом на першому складі.

2. Удосконалення павичок звукового аналізу:

а) визначити місце звука п у словах: парк, спочинок, приїжджі, лопата, пустити, спокій;

б) проаналізувати звуковий склад слів: відпочивати, турбота.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) утворити зменшувальні слова від слів: бібліотека,балкон, аптека, пароплав;

б) до слів першого стовпчика дібрати відповідні за змістом слова з другого стовпчика.

парк

люди

аптека

пам’ятник

вікно

велике

гранітний

привітні

нова

зелений

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) пояснити, від якого слова утворено слово квітникарка,

б) знайти у вірші «Квітникарка» споріднені слова до слова квіти,

в) визначити корені у словах: відпочивати, спочинок.

3. Робота над реченням:

а) списати речення. Іменники, що в дужках, поставити в орудному відмінку однини. Замість крапок вставити потрібні букви б або п.

1....ідлога ...ід (тур...іна) ...ула викладена ...отопни- мп ...лптамп. 2. Стрілка ...арометра ...ула притиснута (…ружина);

б) списати речення, знайти споріднені слова, підкреслити в них корені.

Будівельники достроково завершили будівництво двох шкіл, лікарні і трьох житлових будинків.

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до розповіді на тему «Випадок па вулиці».

Шосте заняття

Лексичний матеріал: оповідання, складене за поданими словами па тему «Святкове місто».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Складання оповідання з такими словами: вулиця, алея, проспект, площа, тролейбус, трамвай, святково одягнені люди, демонстрація, розкішні парки, широкі сквери, красиві будівлі, прапори, портрети, транспаранти.

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Розвиток фонематичного сприймання:

а) вибірковий запис слів тільки із звуком п (диктант) : проспект, площа, автомобіль, прапор, автобус, перехід, клуб, басейн, зоопарк, бульвар, набережна;

б) до теми «Місто» дібрати слова з наголосом па другому складі.

2. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) визначити місце звука б у словах: клуб, автобус, фабрика, клумба;

б) проаналізувати звуковий склад слів: транспарант, портрет.

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) прочитати слова: школа, музей, стадіон, бібліотека, технікум, інститут, картинна галерея, каток, університет, палац культури, спортмайданчик.

Розподілити ці слова на три групи: навчальні заклади, спортивні споруди, культосвітні заклади (за допомогою логопеда);

б) утворити прикметники від слів: театр, музей, телефон. З утвореними словами скласти речення.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) дібрати споріднені слова до слова пам’ятник;

б) з’ясувати, чи будуть споріднені слова вулик і вулиця;

в) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: дзвіночок, гурточок, голосочок, шматочок, гвіздочок, замочок, п’ятачок, рушничок, піджачок.

3. Робота над реченням.

Списати речення. Слова, що в дужках, поставити в родовому відмінку однини. Замість крапок вставити пропущені букви б або п.

1. Колгос...ники зі...рали ...агатий урожай (пшениці). 2. ...іля (шпаківня) сидить веселий ш...ак і вис...івує улю...лену ...існю. 3. В зоо...арку діти ...обачили ...ілого (ведмідь).

V. Домашнє завдання.

Підготуватися до розповіді па тему «Прогулянка по місту».

Сьоме заняття

Лексичний матеріал: вірш Джанні Родарі «Регулювальник».

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Читання вірша Джанні Родарі «Регулювальник».

III.Фонетико-фонематичні вправи.

1.Розвиток фонематичного сприймання.

Запис у два стовпчики слів із звуками б і п (диктант) : робітник, записка, багаж, випадок, допомога, брошура, відпочинок, бесіда, випуск, вибух. Визначення наголосу в цих словах.

2. Удосконалення навичок звукового аналізу:

а) проаналізувати звуковий склад слів: бібліотека, фабрика;

б) відгадати шараду.

Перше — злак усім відомий, друге — ворог злій війні.

Прочитаєш все в цілому — буде місто на землі (Жито-мир).

IV. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) утворити прикметники від слів: пошта, бібліотека, парк, аптека;

б) виділені словосполучення замінити прикметниками: алея, на якій ростуть каштани; дорога, покрита асфальтом.

2. Удосконалення навичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слів: привітний, освітлення;

б) від слова будувати утворити нові слова з префіксами по-, пере-, від-, до-, при-, над-. З утвореними словами скласти речення;

в) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: пічка, нічка, гумка, колонка, плитка, рамка, газетка, книжка;

г) вказати, що спільного в будові слів: проїзд, прохід, проліт, пролом, прогул, пропуск.

3. Робота над реченням:

а) з поданих слів скласти речення.

1.Бійці, біля, зупинились, пам’ятника, загиблим, героям. 2. Прапор, фабриці, нашій, червоний, вручили, перехідний;

б) з кожної пари слів скласти речення: шумтиша; радістьсум; чистийбрудний; зайтивийти; більшістьменшість;

в) скласти усно речення з словами: пофарбувати, підфарбувати, зафарбувати, перефарбувати, дофарбувати.

V. Домашнє завдання.

До слів першого стовпчика дібрати відповідні за змістом слова з другого стовпчика.

Восьме заняття

Заняття проводиться па раніше вивченому матеріалі про місто.

Хід заняття

I.Перевірка домашнього завдання.

II.Фонетико-фонематичні вправи.

1. Розвиток фонематичного сприймання.

Запис у два стовпчики слів із звуками б і п (диктант): клумба, перукарня, тополя, пляж, тролейбус, приміщення, передмістя, бульдозер, банк.Визначення наголосу в цих словах.

будинок

вулиці

бульвар

площа

чорпий

високий

широкі

велика

квітучий

нове

асфальт

місто

2. Удосконалення павичок звукового аналізу:

а) проаналізувати звуковий склад слів: тролейбус, пам’ятник;

б) з’ясувати, як можна дістати замість слова місто слово міст;

в) відгадати шараду.

Не знайти без мене ходу через прірву, через воду.

Зоя зовсім інше слово,

житла людям дать готове (міст — місто).

III. Лексико-граматичні вправи.

1.Збагачення словникового запасу учнів:

а) до слів вулиця, алея дібрати слова, які відповідають на питання яка?;

б) визначити, які вислови вжиті в прямому значенні, її які — в переносному: гостинне містовелике місто; квітучі вулиціпрямі вулиці; гомінкі площіширокі площі; привітні будинкицегляні будинки.

2. Удосконалення павичок морфологічного аналізу:

а) визначити будову слова: провулок, набережна;

б) пояснити, від яких слів утворені слова: лікарня, стоянка;

в) гра «Подумай і відповідай» (стор. 124).

Слова для ведучого: пляшечка, ложечка,

подушечка, стрічечка, донечка, смужечка-,

г) визначити суфікс у слові футболіст і дібрати інші слова з таким самим суфіксом.

3. Робота над реченням.

Списати речення. Слова, що в дужках, поставити в дппальному відмінку однини. Замість крапок вставити пропущені букви б або п.

1.Багато ...оетів і ком...озиторів ...рисвятили свої найкращі ...існі великій (перемога) у битвах па фронтах Великої Вітчизняної війни. 2. Завдяки (допомога) ...одагогів, ...іонервожатої і батьків ...ри школі ...ув створений «Клуб юпих слідопитів».

ІV. Домашнє завдання.

Підготуватися до розповіді на тему «Святкова демонстрація».

 

Вгору