Названі напрями роботи з формування українського комуніка­тивного мовлення є основою для розвитку у молодших школярів умінь сприймати, відтворювати і будувати зв’язні висловлювання різних типів.

Розвиток мовлення будується на тих знаннях, уміннях і навич­ках, які діти опанували під час навчання: засвоєних українських словах, нормах вимови, граматичних формах.

Використані мною завдання та вправи були спрямовані на роз­виток умінь будувати найпростіші висловлювання українською мо­вою, вести діалог, зв’язно розповідати. Ці навички формувала на основі складання розповідей за аналогією, переказування уривків із тексту та малюнків — ілюстрацій до нього.

Під час роботи на репродуктивному рівні основним прийомом бу­ла імітація (наслідування зразка): вимова звука, слова, словоспо­лучення, речення. На репродуктивному рівні використовувала при­йом рольової гри, що забезпечував у першокласників атмосферу за­цікавленості й бажання спілкуватися рідною мовою.

Для формування українського комунікативного мовлення ефек­тивними є проведення свят, конкурсів, інсценізація казок, заохочен­ня кращих досягнень («Переможець осені», «Знавець зими», «Най­кращий зошит» та ін.).

У межах проекту:

  1. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури за темою «Формування українського комунікативного мовлення першо­класників ».
  2. Виявлено найефективніші форми і методи роботи щодо розвит­ку усного мовлення першокласників.

На практиці доведено високу ефективність використання психо­моторних вправ відповідно до тем, що вивчалися.

  1. Дібрано доцільний дидактичний матеріал щодо збагачення, уточ­нення й активізації словника, систематизовано його у «Тематич­ний словник».
  2. За результатами апробації розробленої системи роботи (щодо формування українського комунікативного мовлення першо­класників у школах із російською мовою навчання) підтвердже­но її ефективність.

Показники результативності на кінець навчального року

Повинні знати

За програмою

Фактично

Вірші

Скоромовки

Загадки

Ігри

Діалог

Прислів’я, приказки

Прикмети

Слова ввічливості

3-4

3-4

3-4

1-2

2-3 репліки

43

16 (із чистомовками)

14

6

до 4-6 реплік (6 діалогів)

12

16

18

Отже, гіпотезу про те, що розроблена система роботи щодо форму­вання комунікативного мовлення першокласників на уроках укра­їнської мови в школах із російською мовою навчання з використан­ням психомоторних вправ є ефективною, доведено.

 

Вгору